Yüksek Lisans Programları
Radyo, Televizyon ve Sinema - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Radyo, Televizyon ve Sinema - Sinema
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sinema tezsiz yüksek lisans programının amacı uluslararası standartlarda sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu kalitede yapımları üretebilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Sinema alanında Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisansüstü programlara başvurulara ilişkin esaslar şunlardır; Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60, sanatta yeterlik için en az 55, doktora için en az 65, lisans diplomasıyla doktora ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Ancak, Güzel Sanatlar fakülteleri ve Konservatuar mezunu adayların Güzel Sanatlar Enstitüsüne başvurularında ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Adaydan program türüne göre istenecek ALES puan türü ilgili Enstitü Kurulunca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Adaylar sınavına girmek istedikleri programı belirten dilekçeye öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili yönetim kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek süresi içinde ilgili Enstitüye başvururlar. Yabancı dil sınavına tabi olanlar Senato tarafından sınav açılması kabul edilmiş olan dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin de verilmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az iki yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler için başvuru en geç, yüksek lisans ve doktorada dördüncü yarıyılın, lisans dereceli doktorada altıncı yarıyılın başında yapılabilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o programa bir yıl önce kayıt yaptırmış öğrenci sayısının onda birini aşmamak üzere (kesirler tama iblağ edilerek) kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan hangi programa yatay geçiş yapılabileceği ve kontenjanları ilgili Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlarının görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından kesin karara bağlanıp 3 üncü maddede belirtildiği şekilde ilan edilir. b) Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının görüşü alınarak Yönetim Kurulunca görevlendirilen jüri tarafından yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekir. c) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında yatay geçiş jürisi tarafından önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir. Jüri tarafından önerilebilecek ek dersler en fazla 9 kredi saatlik olabilir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır. Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile, Üniversitede tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesinin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Dönem Projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Dönem Projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak Tezsiz Yüksek Lisans Programının sonunda Yeterlik Sınavı uygulanabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.I II nci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bilimsel eksiklikleri görülenler, öğrenim süresi içinde en fazla 4 adet (toplam 9 kredi) fark dersten sorumlu tutulabilirler. Bu dersler kredi tamamlamak için kullanılamaz. II nci Öğretimde öğrenci, bu dersler için de öğrenci katkı payı yatırır. Dokuz krediden fazla fark ders alması uygun görülen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılır. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.
Program Profili
Sinema Anabilim Dalı, sinemanın teknik, estetik ve kültürel boyutlarını derinlemesine kavramak için gerekli akademik altyapıyı sağlamayı hedeflemektedir. Film üretmenin bir sorumluluk olduğunun bilincinde, etik değerlere sahip, yeniliklere açık genç sinemacılar ve akademisyenler yetiştirebilmek amacıyla senaryo yazımı, kısa film üretimi, kurgu, film yapımı, film eleştirisi, belgesel sinema, popüler türler, sinema kuramları ve sinema tarihi gibi uygulamalı ve teorik dersler programda dengeli bir biçimde biraraya getirilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sinema tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, iletişim ve sinema alanında gerekli olan tüm kuramsal bilgiler ışığında, Bağımsız Sinema, Belgesel Film, Film Kültürü, Film Eleştirisi, Dijital Sinema gibi konuların dışında, Göstergebilim, Postmodern Sinema, Senaryo Yazımı, Türler, Yeşilçam Sineması gibi başlıklarda Sinema alanında kültürel çalışmalara da girip görsel-işitsel medya ile uygulamaya dönük çalışmalar ile donatılarak sinema sektörüne hazırlanacaktır. Bu anlamda ihtiyaç duyulan çok yönlü, yetişmiş, etkili ve bilgili Sinema bölümü mezunları olarak sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek çeşitli pozisyonlarda görev alabilecek duruma gelebileceklerdir. Bu doğrultuda program mezunları gerek KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarında kendi alanlarında açılan pozisyonlara, gerekse medya kuruluşları ve yapım, dağıtım, finansman konularında etkin şirketlerde ilgili pozisyonlarına insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Radyo Televizyon Anabilim Dalı başkanı, Prof. Dr. Yusuf DEVRAN, +90 (212) 233 04 47 / iç hat 201-224 yusufdevran@marmara.edu.tr / yusufdevran@gmail.com iletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü Büyükçiftlik Sokak No:6 Nişantaşı 34365 Şişli/ İstanbul Tel: 0 212 233 04 47 Faks: 0212 246 74 28 iletisim@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sinema Anabilim Dalı'nda 4 tam zamanlı profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm bünyesinde bünyesinde bulunan stüdyo piyasaya göre daha ekonomik koşullarda plato ve teknik ekipman sağlayabilmek amacıyla TV program ve prodüksiyon şirketlerinin kullanımına sunuyor. Stüdyo 230 koltuk kapasiteli ve sahne bölümü 12x7 metre ebadında olup sahne arkası tamamen camdır. Sahne arkasındaki cam gerekirse siyah perde ile kapatılabilmektedir. Stüdyo mekanı hem salon olarak hem de TV prodüksiyon ekip ve ekipmanı olarak da kullanılabilmektedir. Ekipmanlar: • 3 adet stüdyo tipi kamera ve kamera kontrol üniteleri • Resim masası • Telsiz ve konferans tipi masa üstü mikrofonlar • Ses mikseri • HDV Recorder • Sıcak ve soğuk ışıklar/Öte yandan cihazları kullanabilecek profesyonel ekip de bulunuyor. 0212 2330447 (Dahili: 120)
Program Çıktıları ^
1 Türk ve Dünya sineması üzerine yapılmış araştırmalara ulaşmak
2 Yeni araştırmalar yapmak
3 Eleştirel sinema okumaları yapmak
4 Sinema sanatının inceliklerini öğretmek
5 Sinemanın popülerleşmesini incelemek
6 Sinema çalışmalarındaki yeni eğilimleri takip etmek
7 Sinemanın yapısal-politik ve ideolojik ilişkilerinin bütünlüklü analizini gerçekleştirmek
8 Yeni Sinema ve geleneksel sinemanın değişim dinamiklerini çözümlemek
9 Akademik çalışma yapabilme bilgi ve donanımını kazandırmak
10 Bilimsel araştırma yapabilmek için metedoloji bilgisi kazandırmak
11 Film analiz yöntemlerini öğretmek ve uygulatmak
12 Sinemada disiplinlerarası çalışma yetisi kazandırmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^