Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk bilim dalı başkanı Prof. Dr. Amil Çelebioğlu'dur. Eski Türk Edebiyatı bilim Bilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.
Program Profili
Yüksek lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanılabilir. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar, ilgili alanda doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nihat Öztoprak; noztoprak@marmara.edu.tr, dahili: 0216 347 96 41/ 1143, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Anabilim dalı öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seminer odasından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler üniversitemizin kütüphanesinden, kantin, yemekhane ve dersliklerinden faydalanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
2 Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Mezunlar, Türk edebiyatı araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
4 Mezunlar, Türk edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
5 Mezunlar, Eski Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı görünüşlerinden haberdar olurlar, onlar hakkında yazabilir, tahlil edebilirler.
6 Mezunlar, Eski Türk edebiyatının yanı sıra Fars ve Arap edebiyatlarının eser ve yazarlarını öğrenirler
7 Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilirler. Dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
8 Mezunlar, analiz yapabilirler.
9 Mezunlar, sentez yapabilirler.
10 Mezunlar, edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
11 Mezunlar, alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp, bu malzemeyi ilmî metotlar ışığında tahlil edebilirler.
12 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar.
13 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler
14 Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRE-S1.4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRE700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 TRE-S5..8-YL Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > TRE-S1.4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRE708 Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinin Yazımında Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 3 0 7
2 TRE709 Araştırmada Temel Bilgiler ve Usul Zorunlu 3 0 7
3 TRE710 Klasik Türk Edebiyatında Beşeri Motifler Zorunlu 3 0 7
4 TRE711 Klasik Türk Edebiyatında Farsça Unsurlar Zorunlu 3 0 7
5 TRE712 Klasik Türk Edebiyatında Farsça Örnek Şiirler Zorunlu 3 0 7
6 TRE713 Edebi Metin Okumaları Zorunlu 3 0 7
7 TRE714 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar Zorunlu 3 0 7
8 TRE715 Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Diliçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
9 TRE716 Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar Zorunlu 3 0 7
10 TRE717 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar Zorunlu 3 0 7
11 TRE718 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 3 0 7
12 TRE719 Klasik Türk Edebiyatında Mizah Zorunlu 3 0 7
13 TRE720 Manzum Metinlerin Tamiri Usulleri Zorunlu 3 0 7
14 TRE721 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri Zorunlu 3 0 7
15 TRE722 Metin Tesisinin Metotları Zorunlu 3 0 7
16 TRE723 Tasavvufi Metinlerin Tahlili Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > TRE-S5..8-YL Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRE708 Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinin Yazımında Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 3 0 7
2 TRE709 Araştırmada Temel Bilgiler ve Usul Zorunlu 3 0 7
3 TRE710 Klasik Türk Edebiyatında Beşeri Motifler Zorunlu 3 0 7
4 TRE711 Klasik Türk Edebiyatında Farsça Unsurlar Zorunlu 3 0 7
5 TRE712 Klasik Türk Edebiyatında Farsça Örnek Şiirler Zorunlu 3 0 7
6 TRE713 Edebi Metin Okumaları Zorunlu 3 0 7
7 TRE714 Klasik Türk Edebiyatında Edebi Sanatlar Zorunlu 3 0 7
8 TRE715 Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Diliçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
9 TRE716 Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar Zorunlu 3 0 7
10 TRE717 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar Zorunlu 3 0 7
11 TRE718 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 3 0 7
12 TRE719 Klasik Türk Edebiyatında Mizah Zorunlu 3 0 7
13 TRE720 Manzum Metinlerin Tamiri Usulleri Zorunlu 3 0 7
14 TRE721 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri Zorunlu 3 0 7
15 TRE722 Metin Tesisinin Metotları Zorunlu 3 0 7
16 TRE723 Tasavvufi Metinlerin Tahlili Zorunlu 3 0 7

^