Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.
Program Profili
Yüksek lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanır. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olacakları gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olur. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışır. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurur, yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ile ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri ana bilim dalında ilan edilir. Mazereti sebebiyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, eminenaskali@gmail.com, Dahili: 0216 347 96 41/ 1195; Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Anabilim dalı öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı (Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili), Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü akademik kadrosundan istifade eder. Anabilim Dalı öğrencileri ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seminer odasından faydalanır. Ayrıca öğrenciler üniversitemizin kütüphanesinden, kantin, yemekhane ve dersliklerinden faydalanır.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
3 Mezunlar, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
4 Mezunlar, Türk Dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir.
5 Mezunlar, tarihi veya çağdaş Türk yazı dilleri (Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça, Çağatayca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.) metinlerini okuyabilir, yazabilir, tahlil edebilir ve kendi diline aktarabilir/çevirebilir.
6 Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini / birkaçını konuşabilir ve bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
7 Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Dili çalışmaları yapabilir.
8 Mezunlar, analiz yapabilir.
9 Mezunlar, sentez yapabilir.
10 Mezunlar, dil verileri uygulamaları, özellikle de sözlükyazımı (leksikografi) çalışmaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
11 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
12 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
13 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
14 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > TRD-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD709 Dil İçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
2 TRD710 Türkoloji Araştırmaları Zorunlu 3 0 7
3 TRD719 Türkolojiye Giriş Zorunlu 3 0 7
4 TRD720 Harezm-Kıpçak Sahası Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
5 TRD721 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimsel Ses Bilimi, Biçim Bilimi Zorunlu 3 0 7
6 TRD722 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi, Leksem Bilimi Zorunlu 3 0 7
7 TRD723 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Zorunlu 3 0 7
8 TRD724 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Zorunlu 3 0 7
9 TRD725 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Zorunlu 3 0 7
10 TRD726 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Zorunlu 3 0 7
11 TRD727 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Zorunlu 3 0 7
12 TRD728 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Zorunlu 3 0 7
13 TRD729 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
14 TRD730 Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
15 TRD731 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
16 TRD732 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Zorunlu 3 0 7
17 TRD733 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
18 TRD734 13-16. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
19 TRD735 11-13. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
20 TRD736 Türk Dilinin Temel Kaynakları Zorunlu 3 0 7
21 TRD737 Türklerin Kullandıkları Alfabeler Zorunlu 3 0 7
22 TRD738 Türk Dili Tarihi ve Sınıflandırması Zorunlu 3 0 7
23 TRD739 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 7
24 TRD740 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 7
25 TRD741 Klasik Çağatayca Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
26 TRD742 Türkiye Türkçesi: Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
27 TRD743 Taşa Yazılı Göktürk Metinleri Zorunlu 3 0 7
28 TRD744 Kıpçak Türkçesi Kaynakları ve Sözlük İncelemeleri Zorunlu 3 0 7
29 TRD745 Yenisey Yazıtları Zorunlu 3 0 7
30 TRD746 Klasik Çağatayca Sonrası Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
31 TRD747 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
32 TRD750 Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
33 TRD764 Anadolu Sahası Destan Metinleri Zorunlu 3 0 7
34 TRD767 16-17. yy. Anadolu Sahası Metinleri Zorunlu 3 0 7
35 TRD768 Uygur Mani Metinleri Zorunlu 3 0 7
36 TRD769 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Zorunlu 3 0 7
37 TRD770 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Zorunlu 3 0 7
38 TRD771 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Zorunlu 3 0 7
39 TRD772 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Zorunlu 3 0 7
40 TRD773 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kuzey Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
41 TRD774 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kuzey Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
42 TRD775 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 7
43 TRD776 Uygur Budist Metinleri Zorunlu 3 0 7
44 TRD777 Çeviri Metinlerin Dili Zorunlu 3 0 7
45 TRD779 Çağdaş Türk Lehçeleri: Güney Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
46 TRD780 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Güney Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
47 TRD785 Çağdaş Türk Lehçeleri: Karluk-Uygur Grubu Zorunlu 3 0 7
48 TRD786 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Karluk-Uygur Grubu Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD709 Dil İçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
2 TRD710 Türkoloji Araştırmaları Zorunlu 3 0 7
3 TRD719 Türkolojiye Giriş Zorunlu 3 0 7
4 TRD720 Harezm-Kıpçak Sahası Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
5 TRD721 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimsel Ses Bilimi, Biçim Bilimi Zorunlu 3 0 7
6 TRD722 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi, Leksem Bilimi Zorunlu 3 0 7
7 TRD723 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Zorunlu 3 0 7
8 TRD724 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Zorunlu 3 0 7
9 TRD725 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Zorunlu 3 0 7
10 TRD726 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Zorunlu 3 0 7
11 TRD727 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Zorunlu 3 0 7
12 TRD728 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Zorunlu 3 0 7
13 TRD729 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
14 TRD730 Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
15 TRD731 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
16 TRD732 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Zorunlu 3 0 7
17 TRD733 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
18 TRD734 13-16. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
19 TRD735 11-13. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
20 TRD736 Türk Dilinin Temel Kaynakları Zorunlu 3 0 7
21 TRD737 Türklerin Kullandıkları Alfabeler Zorunlu 3 0 7
22 TRD738 Türk Dili Tarihi ve Sınıflandırması Zorunlu 3 0 7
23 TRD739 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 7
24 TRD740 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Zorunlu 3 0 7
25 TRD741 Klasik Çağatayca Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
26 TRD742 Türkiye Türkçesi: Ses Bilgisi Zorunlu 3 0 7
27 TRD743 Taşa Yazılı Göktürk Metinleri Zorunlu 3 0 7
28 TRD744 Kıpçak Türkçesi Kaynakları ve Sözlük İncelemeleri Zorunlu 3 0 7
29 TRD745 Yenisey Yazıtları Zorunlu 3 0 7
30 TRD746 Klasik Çağatayca Sonrası Dil Özellikleri Zorunlu 3 0 7
31 TRD747 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
32 TRD750 Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
33 TRD764 Anadolu Sahası Destan Metinleri Zorunlu 3 0 7
34 TRD767 16-17. yy. Anadolu Sahası Metinleri Zorunlu 3 0 7
35 TRD768 Uygur Mani Metinleri Zorunlu 3 0 7
36 TRD769 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Zorunlu 3 0 7
37 TRD770 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Zorunlu 3 0 7
38 TRD771 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Zorunlu 3 0 7
39 TRD772 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Zorunlu 3 0 7
40 TRD773 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kuzey Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
41 TRD774 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kuzey Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
42 TRD775 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 7
43 TRD776 Uygur Budist Metinleri Zorunlu 3 0 7
44 TRD777 Çeviri Metinlerin Dili Zorunlu 3 0 7
45 TRD779 Çağdaş Türk Lehçeleri: Güney Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
46 TRD780 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Güney Sibirya Grubu Zorunlu 3 0 7
47 TRD785 Çağdaş Türk Lehçeleri: Karluk-Uygur Grubu Zorunlu 3 0 7
48 TRD786 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Karluk-Uygur Grubu Zorunlu 3 0 7

^