Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Kaplan'dır. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için burayı tıklayınız.
Program Profili
Yüksek Lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanılabilir. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar, ilgili alanda doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Emel KEFELİ ekefeli@marmara.edu.tr, Tel: 0216 347 96 41/ 1338, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Anabilim dalı öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seminer odasından faydalanabilirler. Ayrıca öğrenciler üniversitemizin kütüphanesinden, kantin, yemekhane ve dersliklerinden faydalanabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
3 Mezunlar, Türk edebiyatı araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
4 Mezunlar, Türk edebiyatlarının tarihi ve çağdaş evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini açıklayabilir, eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir.
5 Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının 19. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan süreçteki gelişmelerini filolojik, teorik açılardan izler. Bu evre’nin yazar ve eserlerini eleştirel bir yaklaşımla okuma, değerlendirme ve tahlil etme yeteneği kazanır.
6 Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatlarındaki (Batı edebiyatı, Türk Dünyası edebiyatları v.d.) filolojik ve teorik alanlardaki gelişmeleri de izlerler. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla bu edebiyatlar arasındaki ortak ve farklı yönleri farklı edebiyatlardaki fikir ve edebiyat akımlarını inceleme ve tahlil yeteneği kazanır.
7 Mezunlar, alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir, kazandıkları bilgi ile eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilir.
8 Mezunlar, analiz yapabilir.
9 Mezunlar, edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
10 Mezunlar, alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp, ilmî metotlar ışığında değerlendirebilir.
11 Mezunlar, ekip çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
12 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
13 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinir.
14 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. Akademik alanda ilmî toplantılara katılabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRY700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 TRY-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > TRY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRY707 Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
2 TRY708 Anlatım Teknikleri Zorunlu 3 0 7
3 TRY709 Tiyatro ve Tarih Zorunlu 3 0 7
4 TRY710 Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu (1923-1940) Zorunlu 3 0 7
5 TRY711 Yeni Türk Edebiyatında Anı Zorunlu 3 0 7
6 TRY712 Dil İçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
7 TRY713 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları Zorunlu 3 0 7
8 TRY714 Köşe Yazarlığı (1860-1908) Zorunlu 3 0 7
9 TRY715 Türk Tiyatro Edebiyatından Seçme Tenkidi Metinler Zorunlu 3 0 7
10 TRY716 Modern Türk Şiirinde İzlekler Zorunlu 3 0 7
11 TRY717 Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar Zorunlu 3 0 7
12 TRY718 Roman İncelemeleri Zorunlu 3 0 7
13 TRY719 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 3 0 7
14 TRY720 Türk Dünyası Tiyatrosu Zorunlu 3 0 7
15 TRY721 Yeni Türk Edebiyatında Mensur Şiir-Manzum Hikaye Zorunlu 3 0 7
16 TRY722 Türk Hikayeciliği (1870-1923) Zorunlu 3 0 7
17 TRY723 Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat Zorunlu 3 0 7
18 TRY724 Yeni Türk Edebiyatında Mizah Zorunlu 3 0 7
19 TRY725 Modern Türk Şiiri (1960-2000) Zorunlu 3 0 7
20 TRY727 Türk Tiyatro Edebiyatından Seçme Tarihi Metinler Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > TRY-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRY707 Osmanlı Türkçesi Metinleri Zorunlu 3 0 7
2 TRY708 Anlatım Teknikleri Zorunlu 3 0 7
3 TRY709 Tiyatro ve Tarih Zorunlu 3 0 7
4 TRY710 Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu (1923-1940) Zorunlu 3 0 7
5 TRY711 Yeni Türk Edebiyatında Anı Zorunlu 3 0 7
6 TRY712 Dil İçi Çeviri Zorunlu 3 0 7
7 TRY713 Türk Dünyası Çağdaş Edebiyatları Zorunlu 3 0 7
8 TRY714 Köşe Yazarlığı (1860-1908) Zorunlu 3 0 7
9 TRY715 Türk Tiyatro Edebiyatından Seçme Tenkidi Metinler Zorunlu 3 0 7
10 TRY716 Modern Türk Şiirinde İzlekler Zorunlu 3 0 7
11 TRY717 Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar Zorunlu 3 0 7
12 TRY718 Roman İncelemeleri Zorunlu 3 0 7
13 TRY719 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Zorunlu 3 0 7
14 TRY720 Türk Dünyası Tiyatrosu Zorunlu 3 0 7
15 TRY721 Yeni Türk Edebiyatında Mensur Şiir-Manzum Hikaye Zorunlu 3 0 7
16 TRY722 Türk Hikayeciliği (1870-1923) Zorunlu 3 0 7
17 TRY723 Yeni Fikirlerin Yansıma Alanı Olarak Edebiyat Zorunlu 3 0 7
18 TRY724 Yeni Türk Edebiyatında Mizah Zorunlu 3 0 7
19 TRY725 Modern Türk Şiiri (1960-2000) Zorunlu 3 0 7
20 TRY727 Türk Tiyatro Edebiyatından Seçme Tarihi Metinler Zorunlu 3 0 7

^