Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü; 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Marmara Üniversitesi Zeynep Kamil Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ebelik Bölümü olarak kurulmuştur.(önlisans ) 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Önlisans düzeyinde öğrenci alımı yapılmış ve aynı yıl eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 02 Kasım 1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, Marmara Üniversitesi İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu’na dönüştürmüş olup 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında itibaren Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksekokul bünyesindeki Ebelik Bölümü 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısından alınan kararla ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca,”İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulu bünyesindeki Ebelik Bölümü’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne aktarılması ve öğrenci alımı Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’ne olması kararlaştırılmıştır.

Kazanılan Derece

EBE

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüzde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kabul koşulları doğrultusunda öğrenci kabulu ve kayıtları yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1.Üniversitenin ilgili birimlerince uygulanan dil sınavında başarılı olanlar yabancı dil dersi için muaf sayılır. 2. Yatay geçiş yapan öğrencilerin almış oldukları aynı yada yakın dersler fakülte kurul kurul kararı ile muaf sayılabilir. 3. Yatay geçiş kabul edilen yükseköğrenim kurumu dışında alınan kurs ve sertifikalar ders muafiyeti için geçerli değildir..

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1.Mesleki dersler uygulamalı olup devam zorunluluğu vardır. 2. Uygulamalı derslerin uygulama notu ara sınav notu ile ortalama alınarak değerlendirilir. 3. 7. ve 8. yarıyılda intern programları yer almaktadır. 4. 7. ve 8. yarıyılda bitirme projesi uygulanır.

Program Profili

1.Program 8 yarıyıldan oluşur 2.Programda genel, mesleki ve seçmeli dersler yer almaktadır. 3.Mesleki dersler uygulamalıdır 4. 7.ve 8. yarıyılda intern programı dahilinde ;doğum,yenidoğan, aile planlamas ve jinekoloji intern programları yeralmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; 1. Tüm kamu , üniversite ve özel sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde 2. Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde 3. İlgili kurum ve kuruluşlarda Eğitim Danışmanlık hizmetlerinde 4. Mesleğinin gerektirdiği tüm rollerini yerine getirmek üzere istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerin ilgili Enstitü ve Bölümlerinin başvuru koşulları doğrultusunda yükseklisans yapabilme olanağı vardır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1.Üniversite ve Fakültenin belirlemiş olduğu ölçme ve değerlendirme kriterleri geçerlidir. 2.Bir yarıyılda bir arasınav ve bir final sınav notu zorunludur. 3.Uygulamalı dersler için uygulama notu vardır. 4.İlgili dersin öğretim elemanı ödev vb. gibi notları değerlendirmeye alabilir 5. Başarı notu hesaplanmasında %60 ara sınav , %40 final sınav notu etkilidir.

Mezuniyet Koşulları

Program derslerinden en az 2.00 ortalama not almış olmak. Ayrıca; 1. 100 doğum öncesi muayene yapma 2. 40 gebe izlemi 3. 40 spontan doğum yaptırma 4. Bir yada iki makat doğuma yardım etme 5. 100 normal doğum sonrası anne ve sağlıklı yenidoğan izlemi yapma 6. 40 riskli gebe izlemi yapma 7. 50 riskli yenidoğan izlemi yapma 8. Verilen sayılara ulaşılamayan bölgelerde belirtilen sayıların en az %60 ına ulaşılmış olma

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yard.Doç.Dr.Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü akarakoc@marmara.edu.tr Haydarpaşa Yerleşkesi Tıbbiye cad. No:45 Kadıköy Tel: 216 5506380 Fax:216 5506380

Bölüm Olanakları

geniş bir çalışma alanı vardır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Biyolojik, sosyal ve davranış bilimlerinden edindiği temel bilgileri, ebelik ile ilişkilendirebilme becerisi.
 • Mesleki uygulamalarını, profesyonel ebelik değerleri ve etik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisi.
 • Aile merkezli ve bütüncül yaklaşımı kullanabilme becerisi
 • Birey/kadın/gebe/aile ve topluma yönelik eğitim etkinliklerini yürütebilme becerisi.
 • Aile planlaması hizmetleri ve danışmanlığını gerçekleştirebilir.
 • Gebelik tanısı koyma, gebe izlemleri yürütme, anne ve fetüs sağlığını değerlendirme hizmetlerini uygulayabilme becerisi.
 • Normal doğumu yönetebilme becerisi.
 • Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde görülen risk durumlarında uygun girişimde bulunma ve gerektiğinde sevk edebilme becerisi.
 • Yenidoğanı değerlendirme ve gerektiğinde resüsitasyon uygulayabilme becerisi
 • 15-49 yaş kadın, 0-6yaş çocuk izlem becerisi
 • Disipliniçi ve disiplinlerarası ekip çalışması yapabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma becerisi
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat