Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ILH222 Kelam Tarihi Zorunlu 2 4 6
Öğrenme Çıktıları
1
2 Kelam ilminin düşünce tarihi boyunca geçirdiği evreleri mukayeseli bir şekilde anlatmak
3 Kelam ilminin İslam düşüncesindeki diğer disiplinlerle karşılaştırılması
4 Bir bilim olarak kelamın nasıl bir işlev gördüğünü kavramasını sağlamak
5 Kelam ilminin ortaya çıkış süreci hakkında bilgi vermek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelâm ilminin tanımı, konusu, amacı; inanç konularında farklılaşma süreci, Akait'ten Kelâm'a geçiş, mütekaddimîn ve müteahirînin kelâm anlayışları, kelâmda bilgi edinme yolları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kelam ilminin tanımı
2 Kelam İlminin Önemi
3 Kelam ilminin diğer İslami disiplinlerle ilişkisi
4 Mütekaddimin Dönemi Kelam İlmi
5 İslami ilimlerin doğuşu: Fıkıh, Kelam vd.
6 Ehl-i Sünnet Kelamı
7 Felsefi düşüncenin gelişmesi
8 Çalışma Haftası
9 Ara sınav
10 Sufi Akımlar
11 Müteahhirin Dönemi Kelam İlmi
12 Gazzali, Felsefe, Kelam, Tasavvuf
13 Felsefe ve Kelamın Birleşmesi: Fahreddin er-Razi
14 Cem ve Tahkik Devri
15 Kelam ilminde yenilik Arayışları: Yeni İlm-i Kelam
16 Yenilikçi Düşüncenin Muhtevası
17 Çalışma Haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bekir Topaloğlu, Kelâm İlmi Giriş, s. 19–94; 109–120; 173–177. 2. B. Topaloğlu, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler, İstanbul 2004. 3. ISAV, İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi I, “Kelâm İlminde Usûl Meselesi”, s. 245–386, İstanbul 2005. 4. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nden Maddeler: DİA, “Ahmed b. Hanbel”, II , 82–86; “Eş’arî”, XI, 444–447; Eş’ariyye; XI, 447–455,“Bâkıllânî”, IV, 531–535; “Cüveynî”, VIII, 134–136; “Cebriyye”, VII, 205–208; “Cehmiyye”, VII, 234–236; “Kadî Abdülcebbâr”, XXIV, 103–112; “Mâtüridî”, XXVIII, 146–165; “Mâtüridiyye”, XXVIII, 165–175; “Mutezile”, XXXI, 391–401; “Nesefî, Ebü'l-Muîn”, XXXII, 568–570; “Ehl-i Sünnet”, DİA, X, 525–530; “Ehl-i Bid’at”, DİA, X, 501–505; “Kelâm”, DİA, XXV, 196–203.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10130000000000000
ÖÇ 20130000000000000
ÖÇ 30130000000000000
ÖÇ 40130000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^