Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRD733 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Zorunlu 1 2 7
Dersin Amacı
Karahanlı sahasının diğer Türk sahaları içindeki yerinin belirlenmesi ve diğer sahalardan ayırımının yapılması, dil özelliklerinin diğer lehçelerle mukayesesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır (PÇ: 14)
2 Öğrenci, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Dili çalışmaları yapabilir (PÇ: 7)
3 Öğrenci, tarihî Türk yazı dilleri metinlerini okuyabilir, tahlil edebilir, kendi yazı diline aktarabilir (PÇ: 5)
4 Öğrenci, Türk dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir (PÇ: 4)
5 Öğrenci, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir (PÇ: 3)
6 Öğrenci, disiplin kısmını/objeyi eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilecek bilgi ve donanıma sahip olur (PÇ: 2)
7 Öğrenci, alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur (PÇ: 1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Karahanlı Türkçesi dönemi eserleri, metinn okuma ve gramerleri üzerinde inceleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tarihî Türk lehçelerinin sınıflandırılması.
2 Karahanlı Devleti ve Karahanlıca hakkında genel bilgi.
3 Karahanlı Türkçesinin dil özellikleri açısından Köktürkçe ve Uygurcadan farkı.
4 Bu saha metinlerini okurken dikkat edilmesi gereken dil özellikleri.
5 Karahanlı Türkçesinin ses özellikleri açısından diğer sahalarla mukayese edilmesi.
6 Karahanlı Türkçesinin ses özellikleri açısından diğer sahalarla mukayese edilmesi.
7 Karahanlı Türkçesinin ses özellikleri açısından diğer sahalarla mukayese edilmesi.
8 Kurban Bayramı
9 Ara Sınav
10 Kutadgu Bilig metninden hareketle Karahanlı Türkçesi dil özelliklerinin diğer sahalarla karşılaştırılması.
11 Kutadgu Bilig metninden hareketle Karahanlı Türkçesi dil özelliklerinin diğer sahalarla karşılaştırılması.
12 Kutadgu Bilig metninden hareketle Karahanlı Türkçesi dil özelliklerinin diğer sahalarla karşılaştırılması.
13 Divanu Lugati’t-Türk'ün dil özellikleri açısından değerlendirilmesi.
14 Divanu Lugati’t-Türk'ün dil özellikleri açısından değerlendirilmesi.
15 TİEM 73 numarada muhafaza edilen metnin dil özelliklerinin tarihî sahalarla mukayese edilmesi.
16 TİEM 73 numarada muhafaza edilen metnin dil özelliklerinin tarihî sahalarla mukayese edilmesi.
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akalın, Mehmet (1988). Tarihî Türk Şiveleri. “Karahanlıca” maddesi. Ankara, 133-171.
Arat, Reşid Rahmeti (1959-1979). Kutadgu Bilig: Metin, Tercüme, I-II. Ankara: TDK; İndeks. III. Haz. K. Eraslan, O. F. Sertkaya, N. Yüce. İstanbul: TKAE.
Arat, Reşid Rahmeti (1992). Edib Ahmed B. Mahmud Yükneki. Atebetü'l-Hakayık. 2. baskı. Ankara: TDK.
Dankoff, Robert, haz. (1982-1985). Mahmud al-Kaşgari. Compendium of the Turkic Dialects=Diwan Lugat at-Turk. I-III. In collaboration with James Kelly. Harvard University.
Ercilasun, Ahmet B. (2004). Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ yayınları.
Erdal, Marcel (1991). Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon. I-II. Turcologica, Band 7. Otto Harrassowitz – Wiesbaden.
G. Clauson (1972). An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth-Century Turkish. Oxford.
Tekin, Talât (1989). XI. Yüzyıl Türk Şiiri: Dîvânu Lugâti’t-Turk’teki Manzum Parçalar. Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Ödev Sunma15
Diğer Sınav15
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 9 84 126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^