First Cycle - Faculty of Health Sciences - Nutrition and Dietetic
Y : Year of Study S : Semester
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course Y S ECTS
TRD121 Turkish Language I Compulsory 1 1 2
Objectives of the Course
"Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek.Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek.Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek.Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak.Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak.Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.Bilimsel,eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak."
Learning Outcomes
1 Öğrenciler verilen bir konuda düzgün bir konferans metni hazırlar.
2 Öğrenciler Türk Dilini doğru telaffuz kuralları ve noktalama işaretleri ile kullanır.
3 Öğrenciler Türk lehçe ve ağızlarını açıklar.
4 Öğrenciler Türk Dilinin halihazırdaki durumunu tartışır
5 Öğrenciler Türk Dilinin Dünya dilleri içindeki yerini açıklar.
Mode of Delivery
Formal Education
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
Dilin tanımı, özellikleri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, tarihi gelişimi, doğru kullanımı, yapısı ve işleyiş kuralları.
Dilin tanımı. Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil-kültür ilişkisi: Kültür nedir? Kültürü oluşturan unsurlar ve özellikleri. Kültür değişmeleri. Dil-toplum ilişkisi.
Yeryüzündeki diller. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihî devreleri.
Türk lehçe ve ağızları. Konuşma dili-yazı dili. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.
Herhangi bir Türk lehçesine ait uygulama metni üzerinde çalışma veya lehçelere ait metinler üzerinde mukayeseli çalışma.
İmla kuralları.
Noktalama işaretleri.
Kelime türetme (yapım ekleri)
Sınav kâğıtları üzerinde görüşme, cevapların değerlendirilmesi. Herhangi bir konu üzerinde tartışma.
Kavram karşılıkları belirlemenin yolları (türetme, birleştirme vd.).
Sözlü ve yazılı anlatım. İyi bir anlatımın nitelikleri. Gözlem yapmak, düşünmek, okumak, anadilini iyi kullanmak. Konuşma yetersizlikleri. Türkçede vurgu: kelime vurgusu, grup vurgusu, cümle vurgusu. Karşılıklı konuşma, topluluk karşısında konuşma, toplantılar.
Yazılı anlatım: cümle, paragraf. Anlatım türleri: hikâye etme, açıklama, tasvir yoluyla anlatım vd.
Anlatım bozuklukları (Türkçe sınav ve kompozisyon kâğıtlarında görülen yanlışlarla televizyon, radyo, gazete vd. iletişim organlarında tespit edilen anlatım bozukluğu örnekleri).
Kalıplaşmış anlatımlar: Atasözleri ve deyimler (Biçim ve kavram özellikleri).
Diller arası alışveriş: Türkçenin tarihî ilişkileri, diller arası alışverişin kanalı, alıntı türleri.
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
17 Yılsonu sınavı
Recommended or Required Reading
ditör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık. İstanbul, 2006.
Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker yayıncılık.
Yükseköğretim Kurulu (1990). Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
Assessment
AssessmentQuantityWeight
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
Total100
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Exam1100
Total100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Exam1100
Total100
Language of Instruction
Language Codes
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Theoretical 14 1 14
Pre Class Self Study 14 1 14
Post Class Self Study 14 1 14
Midterm Preparation 1 3 3
Final Preparation 1 3 3
Total 44 9 48
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO 6PO 7PO 8PO 9PO 10PO 11PO 12PO 13PO 14PO 15PO 16
LO 10000000000000000
LO 20000000000000000
LO 30000000000000000
LO 40000000000000000
LO 50000000000000000

^