First Cycle - Faculty of Health Sciences - Nutrition and Dietetic
Y : Year of Study S : Semester
Course Unit Code Course Unit Title Type of Course Y S ECTS
ATA121 Ataturk's Principles and History of Turkish Revolution I Compulsory 1 1 2
Objectives of the Course
Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak değerlendirmek.
Learning Outcomes
1 Öğrenciler Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte gerçekleştirilen adli, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın çağdaşlaştırılması yönündeki reformların önemini açıklar.
2 Öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte yeni bir dönemin başladığını ve kongrelerin bu sürecin hızlanmasındaki etkisini açıklar.
3 Öğrenciler I. Dünya Savaşı'nda Osmanı İmparatorluğu'nun koşullarını ve konumunu açıklar.
4 Öğrenciler Türkiye ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri tarif eder.
5 Öğrenciler I. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa devletlerinin içinde bulundukları koşulları açıklar.
Mode of Delivery
Formal Education
Recommended Optional Programme Components
Yok
Course Contents
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin durumu ; Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’nın büyük devletlerinin durumu; Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark Meselesi, Trablusgarp ve Balkan Savaşları; Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi, Kafkasya ve Kanal Cepheleri ; Irak ve Çanakkale Cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin paylaşma planları; Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması; Paris Barış Konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri; Mondros Mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, Ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmir’in işgali; İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
Milli Mücadel cepheleri, İstiklal Savaşı’nın mali kaynakları; Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması ve önemi, Türkiye İktisat Kongresi, Halk Fırkası’nın kurulması, Cumhuriyet’in ilanı; Laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim
Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası
Weekly Detailed Course Contents
Week Theoretical Practice Laboratory
17 Final Sınavı
Recommended or Required Reading
Afetinan, A. (1977). Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi: Ankara.
İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi. (2007). Ed. Cemil Öztürk: Ankara.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I ve II. (2000). Atatatürk Araştırma Merkezi: Ankara.
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
Assessment
AssessmentQuantityWeight
Term (or Year) Learning Activities40
End Of Term (or Year) Learning Activities60
Total100
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Midterm Exam1100
Total100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Exam1100
Total100
Language of Instruction
Language Codes
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
Activities Number Time (hours) Total Work Load (hours)
Theoretical 14 1 14
Pre Class Self Study 14 1 14
Post Class Self Study 14 1 14
Midterm Preparation 1 3 3
Final Preparation 1 3 3
Total 44 9 48
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO 1PO 2PO 3PO 4PO 5PO 6PO 7PO 8PO 9PO 10PO 11PO 12PO 13PO 14PO 15PO 16
LO 10000000000000000
LO 20000000000000000
LO 30000000000000000
LO 40000000000000000
LO 50000000000000000

^