Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BSB121 Felsefe Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Felsefe ile ilgili temel kavramları, başlıca felsefi akımları kavrayabilme, felsefi perspektifini geliştirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SEYFİ KENAN
Öğrenme Çıktıları
1 Okullarda uygulamada olan müfredat programlarını, felsefe tarihindeki temelleriyle ilişkilendirir.
2 Felsefe bilgisinden edindiği örneklerle, farklı amaçlara sahip farklı müfredat taslakları oluştururlar.
3 Felsefe bilgisinden edindiği örneklerle, farklı amaçlara sahip farklı müfredat taslakları oluştururlar.
4 Farklı müfredat programlarını, dayandıkları felsefi görüşler bakımından yorumlayabilecektir.
5 Eğitim olgusuna ilişkin hem tarihsel hem de güncel uygulamaları ve örnekleri felsefi kavramları kullanarak yorumlar.
6 Eğitim olgusunu dışdünya-düşünme-dil ilişkileri çerçevesinde açıklar.
7 Eğitim olgusuna farklı bakış açılarından bakabilmenin olanaklarını kavrar.
8 Eğitim alanındaki uygulamaları, felsefi kavramlar düzeyine aktarır.
9 Eğitim alanındaki uygulamaları, felsefi kavramlar düzeyine aktarır.
10 Eğitim felsefesi alanına özgü sorunları, farklı bakışlarını açılarını betimler.
11 Eğitim felsefesi alanına ait temel kavramları, soru ve sorunları kavrar.
12 Felsefe tarihinde yer alan filozofların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini tanır.
13 Eğitim felsefesi alanına ait kavram, soru ve sorunları tanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı öğrencilere eğitime felsefe açısından bakmanın ne anlama geldiğini göstermektir.
Ders kapsamında Eskiçağdan günümüze eğitimle felsefe arasındaki bağlara dikkat çekilir.
Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlarla eğitim felsefesi akımları incelemektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel giriş
2 Felsefe nedir? Felsefenin alanları nelerdir?
3 Felsefenin sorularının diğer tür sorulardan farkı, Felsefenin yanıtlarının diğer tür yanıtlardan farkı, felsefenin başlangıcı ve ayırt edici nitelikleri.
4 Bilgi sorununa giriş, bilgiyle ilgili genel kavramların tartışılması.
5 Bilgi sorununa giriş, bilgiyle ilgili genel kavramların tartışılması.
6 Şüpheciler: Septikler, Sofistler ve Descartes şüpheciliklerinin farkları
7 Şüpheciler: Septikler, Sofistler ve Descartes şüpheciliklerinin farkları
8 Ara Sınav
9 İdealizm 1: Platon
10 İdealizm 2: Kant
11 Empirizim 2: Hume
12 Modernizmin genel özellikleri
13 Modernizm eleştirileri ve postmodernizm
14 Postmodernizm
15 Fenomenoloji ve Görecilik
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anğ, Tüten (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler, İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
Aristoteles (2008). Eğitim Üzerine, (çev.) A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
Çotuksöken, Betül – Erzan, Ayşe – Silier, Orhan (Eds.) (2003). Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
Çotuksöken, Betül (Ed.) (1996), Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye’de Eğitim, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Gutek, G.L. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.) N. Kale, Ankara: Ütopya Yayınevi.
Ahmet Arslan (2009), Felsefeye Giriş, Adres Yayınları
Küken, Gülnihal (2001). Ortaçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
Locke, John (2004). Eğitim Üzerine Düşünceler, İstanbul: Morpa Yayınları.
John Dewey (2001), Demokrasi ve Eğitim, çev. Tahsin Yılmaz, İzmir: Ege Üniv. Yay.
Platon (1992). Devlet, (çev.) S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Rousseau, Jean Jacques (2006). Emile –ya da Eğitim Üzerine, (çev.) H.Z. Ülken vd., İstanbul:

b) Yardımcı Kaynaklar:
Doğan ÖZLEM (Derleyen ve Çeviren) (1997). Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayınları.
Hans HORNER ve Emrys WESTACOTT (2001). Felsefe Aracılığıyla Düşünme, İstanbul: Phonix Yayınları.
Heinz HEIMSOETH, Felsefenin Temel Disiplinleri, Doğu-Batı Yayınları
Nermi UYGUR (2009). İnsan Açısından Edebiyat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Takiyettin MENGÜŞOĞLU (1988), Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Uluğ NUTKU (2005). Felsefe ve Güncellik, İstanbul: Bulut Yayınevi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıf içi anlatımlar,
kitaplar üzerine tartışma,
eleştiri ve sunum.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 6 18
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 6 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 4 8
Ara Sınav Hazırlık 3 6 18
Final Sınavına Hazırlanma 3 6 18
Toplam 14 28 80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10032000000303200
ÖÇ 20032000000303200
ÖÇ 30032000000303200
ÖÇ 40032000000303200
ÖÇ 50032000000303200
ÖÇ 60032000000303200
ÖÇ 70032000000303200
ÖÇ 80032000000303200
ÖÇ 90032000000303200
ÖÇ 100032000000303200
ÖÇ 110032000000303200
ÖÇ 120032000000303200
ÖÇ 130032000000303200
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000
ÖÇ 170000000000000000
ÖÇ 180000000000000000
ÖÇ 190000000000000000
ÖÇ 200000000000000000
ÖÇ 210000000000000000
ÖÇ 220000000000000000
ÖÇ 230000000000000000
ÖÇ 240000000000000000
ÖÇ 250000000000000000
ÖÇ 260000000000000000

^