Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT112 Eğitim Felsefesi Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere eğitime felsefe açısından bakmanın ne anlama geldiğini göstermektir. Ders kapsamında Eskiçağdan günümüze eğitimle felsefe arasındaki bağlara dikkat çekilir. Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlarla eğitim felsefesi akımları incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SEYFİ KENAN
Öğrenme Çıktıları
1 Eğitim olgusuna ilişkin değerlendirmede bulunur.
2 Eğitim, siyaset, etik ve insan hakları konularını ve sorunlarını ilişkilendirir.
3 Varolan eğitim sorunlarına eleştirel bir yaklaşım geliştirir.
4 Okullarda uygulamada olan müfredat programlarını, felsefe tarihindeki temelleriyle ilişkilendirir.
5 Farklı müfredat programlarını, dayandıkları felsefi görüşler bakımından yorumlayabilecektir.
6 Eğitim olgusuna ilişkin hem tarihsel hem de güncel uygulamaları ve örnekleri felsefi kavramları kullanarak yorumlar.
7 Eğitim olgusuna farklı bakış açılarından bakabilmenin olanaklarını kavrar.
8 Eğitim alanındaki uygulamaları, felsefi kavramlar düzeyine aktarır.
9 Eğitim felsefesi alanına özgü sorunları, farklı bakışlarını açılarını betimler.
10 Eğitim felsefesi alanına ait temel kavramları, soru ve sorunları kavrar.
11 Felsefe tarihinde yer alan filozofların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini tanır.
12 Eğitim felsefesi alanına ait kavram, soru ve sorunları tanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
1. Eğitim felsefesi alanına ait kavram, soru ve sorunları tanır.
1.1. Felsefe tarihinde yer alan filozofların eğitime ilişkin görüş ve düşüncelerini tanır.
2. Eğitim felsefesi alanına ait temel kavramları, soru ve sorunları kavrar.
2.1. Eğitim felsefesi alanına özgü sorunları, farklı bakışlarını açılarını betimler.
2.2. Eğitim alanındaki uygulamaları, felsefi kavramlar düzeyine aktarır.
2.3. Eğitim olgusuna farklı bakış açılarından bakabilmenin olanaklarını kavrar.
2.4. Eğitim olgusunu dışdünya-düşünme-dil ilişkileri çerçevesinde açıklar.
3. Eğitim olgusuna ilişkin hem tarihsel hem de güncel uygulamaları ve örnekleri felsefi kavramları kullanarak yorumlar.
3.1. Farklı müfredat programlarını, dayandıkları felsefi görüşler bakımından yorumlayabilecektir.
3.2. Felsefe bilgisinden edindiği örneklerle, farklı amaçlara sahip farklı müfredat taslakları oluştururlar.
4. Eğitimde eğitim alan ve eğitim veren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde, felsefe tarihindeki örneklerden yola çıkarak, farklı bakış açılarını ayırt eder.
4.1. Okullarda uygulamada olan müfredat programlarını, felsefe tarihindeki temelleriyle ilişkilendirir.
4.2. Farklı müfredat programlarını, kavramsal düzeyde karşılaştırır.
4.3. Varolan eğitim sorunlarına eleştirel bir yaklaşım geliştirir.
4.4. Eğitim- gereksinim-bilgi-deneyim-değer kavramları arasındaki ilişkileri ayırt eder.
4.5. Eğitim, siyaset, etik ve insan hakları konularını ve sorunlarını ilişkilendirir.
5. Eğitim alanında varolan sorunları aşmak üzere görüş önerisinde bulunur.
6. Eğitim olgusuna ilişkin değerlendirmede bulunur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Felsefe kavramı.
2 Eğitim-felsefe ilişkisi. Eğitim felsefesinde temel soru ve sorunlar.
3 Felsefe tarihinde eğitime temel yaklaşımlar. Platon ve idealist eğitimin kaynakları.
4 Felsefe tarihinde eğitime temel yaklaşımlar. Platon ve idealist eğitim
5 Felsefe tarihinde eğitime temel yaklaşımlar. Aristoteles ve realist eğitimin kaynakları.
6 Felsefe tarihinde eğitime temel yaklaşımlar. Aristoteles ve realist eğitimin kaynakları.
7 Ders çalışma haftası
8 Ara sınav
9 Ortaçağ’dan Rönesans’a doğru eğitim felsefesi tarihinden kesitler. Ütopya’larda eğitime bakış.
10 Rousseau’nun Emile eserinde eğitim olgusunu değerlendirişi ve doğalcı yaklaşımların felsefi arka planı.
11 Locke ve liberal bireyci eğitimin felsefi arka planı.
12 Deneyci felsefenin eğitim olgusuna etkileri.
13 Varoluşçu felsefe ve eğitim olgusuna etkileri
14 Güncel eğitim sorunları ve tartışmalar.
15 Güncel eğitim sorunları ve tartışmalar.
16 Çalışma Haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anğ, Tüten (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler, İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
Aristoteles (2008). Eğitim Üzerine, (çev.) A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
Çotuksöken, Betül – Erzan, Ayşe – Silier, Orhan (Eds.) (2003). Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
Çotuksöken, Betül (Ed.) (1996), Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye’de Eğitim, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Gutek, G.L. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.) N. Kale, Ankara: Ütopya Yayınevi.
Küken, Gülnihal (2001). Felsefe Açısından Eğitim Sorunları, İstanbul: Alfa Yayınları.
Küken, Gülnihal (2001). İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
Küken, Gülnihal (2001). Ortaçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
Locke, John (2004). Eğitim Üzerine Düşünceler, İstanbul: Morpa Yayınları.
More, Thomas (2004). Ütopya, (çev.) M. Urgan, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Platon (1992). Devlet, (çev.) S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Rousseau, Jean Jacques (2006). Emile –Bir Çocuk Büyüyor, (çev.) Ü. Akagündüz, İstanbul: Selis Kitaplar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu ders için yüz yüze sunum tekniğinden ve grup tartışmasından faydalanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 6 18
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 7 28
Ara Sınav Hazırlık 3 8 24
Final Sınavına Hazırlanma 3 8 24
Toplam 13 29 94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17
ÖÇ 100100200000200000
ÖÇ 202000202003000100
ÖÇ 300300010000100030
ÖÇ 402000300020003000
ÖÇ 500200020002000020
ÖÇ 603002000010000200
ÖÇ 700300020000100030
ÖÇ 800000020000100000
ÖÇ 900200030002002000
ÖÇ 1000020000200000000
ÖÇ 1100300001000020000
ÖÇ 1200020000010000030
ÖÇ 1300000000000000000
ÖÇ 1400000000000000000
ÖÇ 1500000000000000000
ÖÇ 1600000000000000000
ÖÇ 1700000000000000000
ÖÇ 1800000000000000000
ÖÇ 1900000000000000000
ÖÇ 2000000000000000000
ÖÇ 2100000000000000000
ÖÇ 2200000000000000000
ÖÇ 2300000000000000000
ÖÇ 2400000000000000000

^