Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BBY342 Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 6 6
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmayı raporlandırma ve yazma yeteneği kazandırır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ASİYE KAKIRMAN YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenci Bilimsel araştırmaları yayına hazır hale getirme kabiliyeti kazanır. (PÇ 7, 11)
2 Öğrenci Üslup ve cümle tahlillerini öğrenir (PÇ 7, 11)
3 Öğrenciler, bilimsel bir çalışmanın nasıl yazılacağını öğrenir. (PÇ 11)
4 Öğrenciler, araştırma yapacakları konuyu sunma ve raporlandırmayı öğrenir. (PÇ 9)
5 Öğrenciler bilimsel bir konuda tez geliştirmeyi öğrenir. (PÇ 7)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
• Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmayı öğrenmesi
• Öğrencilerin araştırma verilerini yorumlamayı öğrenmesi
• Öğrencilerin araştırma verilerini yazmayı öğrenmesi
• Öğrencilerin temel istatistik bilgisine sahip olması
• Öğrencilerin tez / rapor / ödev yazımı sırasında gerekli ilke ve kuralları öğrenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Konu seçme, konunun sınırlandırılması, başlık verme
2 Araştırma planının hazırlanması, Malzemenin toplanması, bilgi fişlerinin hazırlanması
3 Araştırma bölümlerinin tespiti
4 Kütüphanelerden faydalanma (ziyaret)
5 Arşivlerden faydalanma (ziyaret)
6 Öz, Özet, Abstract, anahtar kelimeler
7 Önsöz, teşekkür, içindekiler, kısaltmalar
8 Ara Sınav
9 Kaynakça, indeks
10 Dipnot verme
11 Alıntı yapma
12 Biçimsel Kurallar
13 Araştırma Raporu yazma
14 Araştırma Ödevi yazma
15 Tez yazma
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Temel Ders Kitapları
- Serap Kurbanoğlu, Kaynak Gösterme El Kitabı, Üniversite ve Kütüphanecileri Derneği, Ankara, 2004.
- Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 17. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007.
- Remzi Altunışık , vd. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, 4. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2005.

• Yardımcı Ders Kitapları
- Loraine Blaxter , vd. How to Research, 2nd Edition, Open University Press, USA, 2001.
- Beyhan Karpuz, Araştırma Yöntem ve Stratejileri, Hiperlink, İstanbul, 2009.
- Muzaffer Üstdal ve Kural Gülbahar, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Nasıl Yazılır, Beta, İstanbul, 1997.
- Roberta H. Markman, vd. , 10 Steps in Writing the Research Paper, 5th Edition, Barron’s, USA, 1994
- Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler için Araştırma Metod ve Teknikleri, 5. Basım, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2001.
- Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem , Teknik ve İlkeler, 3. Baskı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2001.
- Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 6. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul, 1995.
- Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006.
- Bilimsel Araştırmda Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2002.
- Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2002.
• Web Kaynakları
- Archester Houston, Anket Hazırlama Kılavuzu, http://www.istatistikmerkezi.com/
- U. Erman Eymen, Tez Önerisi Nasıl Hazırlanır, http://www.istatistikmerkezi.com/
- U. Erman Eymen, Bilimsel Bir Araştırma Nasıl Hazırlanır, http://www.istatistikmerkezi.com/
- U. Erman Eymen, Spss 15.0 ile Veri Analiz Yöntemleri, http://www.istatistikmerkezi.com/
- WRITING YOUR PAPER (APA STYLE HELP):
Connies Handouts: Intro & Method; Results & Discussion
http://www.psychwww.com/tipsheet/labrep.htm

- ADVICE ON READING JOURNAL ARTICLES:
Connies Handout on Reading Articles
http://adminwww.flinders.edu.au/CAS/readscience.html

- CHOOSING, READING AND WRITING ABOUT JOURNAL ARTICLES (this page is written as advice for a specific assignment, but contains many generally useful tips):
http://chiron.valdosta.edu/dtwasieleski/artisumm.htm

- STATISTICS HELP:
On-line stats text with interactive demonstrations: http://www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html
Statistics Glossary: http://www.cas.lancs.ac.uk/glossary_v1.1/main.html
Statistical Calculator (does a few stats we use): http://www.stat.ucla.edu/calculators/

- METHODOLOGY HELP:
On-line Methodology textbook: http://trochim.human.cornell.edu/kb/index.htm
Internal Validity Work Problems: http://trochim.human.cornell.edu/tutorial/Martin/example.htm

- INTERESTING SITES TO SURF:
A short paper on reasoning with statistics: http://www.wsu.edu:8080/~taflinge/evistats.html
Interesting Newsclips (from the Statistical Assessment Service (STATS), a nonpartisan, non-profit research organization devoted to the accurate use of scientific and quantitative information in public policy debate):http://www.stats.org/statswork/index.html
Dubious Data (a.k.a. Fishiest Facts) Awards:http://www.stats.org/awards/index.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
- Kütüphane ve Arşiv ziyaretleri ile uygulamalı öğrenme
- Anlatılan konularla ilgili ödev verme ve teorik olarak öğrenileni pratikte görme
- Power point sunumlarla görsel çalışmalar yapma
- Tez ve kitaplardaki örnekleri öğrencilere sunma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ödev Sunma160
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 14 56
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam 11 72 142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^