Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL208 Islamic Moral Principles and Ethics Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
İslâm’ın ahlâkının dinî temellerini ortaya koyarak felsefî yönden açıklamak ve İslâm ahlâk felsefesi geleneğinin başlıca teorilerini analiz ederek günümüz ahlak problemleri açısından değerlendirmek.
Öğrenme Çıktıları
1 İslam ahlak felsefesinin güncel anlamını değerlendirebilir
2 İslam ahlak ilkeleri hakkında özgün ve yaratıcı felsefi yaklaşımlar geliştirir
3 İslam ahlak düşüncesi geleneğini eleştirel biçimde analiz eder
4 İslam ahlak felsefesinin temel problemlerini kavrar
5 İslam ahlakının temel dini öğretileri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş: Ahlâkın Tanımı ve Etiğin Öteki Bilimlerle İlişkisi
2 Câhiliyye: İslâm Öncesi Arap Toplumunda Ahlak Telakkisi
3 Hz. Muhammed’in Ahlakî Şahsiyeti ve Asr-ı Saadet’te Ahlakî Hayat
4 İslâm Ahlak Akımlarının Doğuşu ve Gelişimi
5 İslâm Ahlakında İrade ve İrade Hürriyeti
6 İslâm’da Ahlakî Vazifenin Kaynağı ve Gayesi
7 İslâm’da Ahlakî Vazifenin Mahiyeti
8 Çalışma Haftası
9 Vize Sınavı
10 İslâm’da Ahlakî Vazifenin Temel Unsurları: Sorumluluk
11 İslâm’da Ahlakî Vazifenin Temel Unsurları: Müeyyide
12 İslâm Ahlak Filozofları: Fârâbî
13 İslâm Ahlak Felsefesi: Ebû Bekir Zekeriyâ Râzî
14 İslâm Ahlak Felsefesi: İbn Miskeveyh
15 İslâm Ahlak Felsefesi: Gazzâlî
16 İslâm Ahlak Felsefesi: Nasîreddîn Tûsî
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslâm Ahlâkı, 4. Bs., İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006. 2. Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlâk, 3. Bs., İstanbul: DEM Yayınları 2006. 3. Macit Fahri, İslam Ahlak Teorileri, trc. A. Arkan, M. İskenderoğlu, İstanbul: Litera Yayıncılık 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma, tartışma ve temel metinlerin analizi.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^