Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
THL312 Texts in Tafsir Zorunlu 3 6 2
Dersin Amacı
Örnek tefsir metinleri çerçevesinde öğrenciye farklı tefsir yöntemlerinin Kur'an'ı anlama ve yorumlamaya etkisini görtermek
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler tefsirdeki yorum farklılıklarının bazen mezhebi yaklaşımlardan kaynaklandığını fark eder.
2 Öğrenciler tefsir metinlerini analiz etmeyi öğrenir.
3 Öğrenciler tefsir metinlerini okuma becerisini elde eder.
4 Öğrenciler ekollerin temel ilkelerinin tefsir metinlerine nasıl yansıdığını fark eder.
5 Öğrenciler farklı tefsir ekollerinden haberdar olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Rivayet, dirayet ve çağdaş tefsire örnek olmak üzere İbn Kesir, Nesefî ve Merâgî tefsirlerinden farklı ayetler okutulmakta; Şî’a ve Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında tartışma konusu olan örnek ayetler Şiî (Tabersî veya Tabatabaî) ve Mutezilî (Kadı Abdülcebbar veya Zemahşerî) tefsirlerinden tenkitli olarak okutulmaktadır. Şî’a için örnek ayetler: Al-i İmran 3/56; Nisa 4/24; Maide 5/4-6, 55-56, 67; Şûra 42/23 vb. Mutezile için örnek ayetler: Bakara 2/6, 81; Nisa 4/93; A’raf 7/143.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bakara 2/6-7, Şura 42/13; Muhammed 47/17
2 Bakara 2/6-7, Şura 42/13; Muhammed 47/17
3 Bakara 2/80-82; Zilzal 99/7-8
4 Al-i İmran 3/7
5 Maide 5/60
6 En'am 6/102-104; A'raf 7/143; Kıyamet 75/22-23
7 En'am 6/102-104; A'raf 7/143; Kıyamet 75/22-23
8 Study week
9 Midterm
10 Kehf 18/60-82
11 Kehf 18/60-82
12 Maide 5/67; Ahzap 33/33; Şura 42/23
13 Maide 5/67; Ahzap 33/33; Şura 42/23
14 Şura 42/11; Haşr 59/22-24
15 Bakara 2/62; Nisa 4/122-125; Maide 5/69; Mümtehane 60/8-9
16 Bakara 2/62; Nisa 4/122-125; Maide 5/69; Mümtehane 60/8-9
17 Study week
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Bursevi, Ruhu'l-Beyan Maturidi, Te'vilatu'l-Kur'an Razi, Mefatihu'l-Gayb Tabersi, Mecmau'l-Beyan Zemahşeri, el-Keşşaf"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Okuma, tercüme ve müzakere.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^