Lisans Programları
Fen Bilgisi Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fen Bilgisi ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1998 - 1999 Öğretim Yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.
Kazanılan Derece
Öğretmen (İlköğretim Fen ve Teknoloji)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.
Marmara Üniversitesi tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için yapılan MÜYÖS'ten yeterli puanı almak gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Program Profili
Fen eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Fen Bilgisi öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisansüstü Eğitim için adaylardan lisans diploması ile birlikte ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES) sonuç belgesi istenmektedir. Ayrıca adaylara alanla ilgili bilimsel yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlgili sınav-başarı yönetmeliklerine (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) göre; Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, yarıyıl içi çalışma (ara sınav, proje, seminer, kısa sınav, ödev, vs.) %40, ve yarıyıl sonu sınavı ise % 50 katkı yapar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır.. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DD ve DC alanlar şartlı geçmiş, FF ve FD alanlar başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlayan (153 kredi) her öğrenci İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği diplomasını almaya hak kazanır.
Ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik (bkz. http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve genel akademik not ortalaması (GANO) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Director: Prof.Dr. Fatma ŞAHİN
Adress: Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe Yerleşkesi
Ofis No: 231
34722
Göztepe Kadıköy İSTANBUL

fsahin@marmara.edu.tr

Telephon: 0216 345 90 90 İnternal: 294

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalında 2 profesör, 3 Yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 3 yıldır Lisans eğitimimizde II. öğretim için de öğrenci alınmaktadır. Ayrıca lisans eğitimi yanında Türkiye' de ilk defa açılan Yüksek Lisans ve doktora programı yürütülmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi İlköğretim Bölümü ve Anabilim Dalı öğretim görevlilerimiz tarafından verilen dersler ve danışmanlıklarla yürütülmektedir. Lisans Uygulama dersleri fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere üç laboratuvarda yürütülmektedir.Anabilim Dalı öğrencilerimiz ERASMUS programı ile Avrupa ülkelerinde protokolümüz olan bir üniversitede bir ya da iki yarıyıl eğitim alabilmektedirler. (Ayrıntılı bilgi için Marmara Üniversitesi LLP-ERASMUS birimi sayfasını inceleyiniz.) Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir. Anabilim Dalımız öğrenci-öğretim görevlisi-üniversite işbirliğine ve iletişimine önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak her sınıf için bir öğrenci temsilcisi yine öğrenciler tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte derslerinde başarılı, iletişim becerileri yüksek ve çalışmaya hevesli iki öğrencimiz Anabilim Dalımızda kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmaktadır.Program Çıktıları ^
1 Öğretim sürecinde, öğretim programı doğrultusunda öğrenme ortamlarını düzenleyebilir.
2 Öğretim sürecinde, öğretim programını destekleyen materyal ve kaynakları kullanabilir.
3 Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir.
4 Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.
5 Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirebilir.
6 Öğrencilerin bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanmalarını sağlayabilir.
7 Öğrencilere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile toplum ve çevre arasındaki etkileşime ilişkin anlayış kazandırabilir.
8 Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilir.
9 Alanında deney tasarlayabilir ve uygulayabilir.
10 Uygulanan ölçme aracından elde edilen verileri değerlendirebilir.
11 Gelişim ve öğrenme ile ilgili kavram ve ilkeleri uygulayabilir.
12 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla iş birliği yapabilir.
13 Fen öğretimine ilişkin bireysel ve mesleki gelişimini sağlayabilir.
14 Bilişim teknolojilerinden mesleki gelişim ve iletişim için yararlanabilir.
15 Mesleği ile ilgili fen ve teknolojideki yenilikleri takip edebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
2 FZK1017 Genel Fizik I Zorunlu 4 0 5
3 FZK1019 Genel Fizik Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
4 KMY1017 Genel Kimya Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
5 KMY1015 Genel Kimya I Zorunlu 4 0 5
6 MAT1009 Genel Matematik I Zorunlu 4 0 5
7 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 FZK1018 Genel Fizik II Zorunlu 4 0 5
4 FZK1020 Genel Fizik Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
5 KMY1016 Genel Kimya II Zorunlu 4 0 5
6 KMY1018 Genel Kimya Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
7 MAT1010 Genel Matematik II Zorunlu 4 0 5
8 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 4 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP1001 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
4 FZK2017 Genel Fizik III Zorunlu 2 0 3
5 FZK2019 Genel Fizik Laboratuvarı III Zorunlu 0 2 2
6 BYL2101 Biyoloji I Zorunlu 4 0 5
7 BYL2103 Biyoloji Laboratuvarı I Zorunlu 0 2 3
8 KMY2011 Temel Analitik Kimya Zorunlu 2 2 4
Toplam 16 8 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
2 BSP1002 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
3 EGT2080 Fen-Teknoloji Programı ve Planlama Zorunlu 3 0 4
4 FZK2008 Modern Fiziğe Giriş Zorunlu 2 0 3
5 BYL2102 Biyoloji II Zorunlu 4 0 5
6 BYL2104 Biyoloji Laboratuvarı II Zorunlu 0 2 3
7 KMY2006 Temel Organik Kimya Zorunlu 2 0 3
8 IFB-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
Toplam 19 4 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL3001 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 2 0 3
2 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
3 EGT3053 Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
4 FZK3003 Fizikte Özel Konular Zorunlu 2 0 3
5 IFB3007 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları I Zorunlu 2 2 4
6 KMY3005 Kimyada Özel Konular Zorunlu 2 0 3
7 IFB-SD2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
8 IFB-SD3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 4 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL3002 Genetik ve Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 3
2 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
3 EGT3054 Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
4 BSB3008 Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Zorunlu 3 0 4
5 IFB3008 Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları II Zorunlu 2 2 4
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
7 IFB-SD4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 4
8 IFB-SD5 Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 6 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 BYL4003 Biyolojide Özel Konular Zorunlu 2 0 3
3 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
4 EGT4075 Fen Bilgisi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 6
5 EGT4077 Fen Bilgisi Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 10
6 IFB-SD6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 3 0 4
Toplam 13 6 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT4082 Fen Bilgisi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 IFB4002 Astronomi Zorunlu 2 0 5
4 IFB-SD8 Seçimlik Ders - 8 Seçmeli 3 0 5
5 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
6 IFB-SD7 Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 3 0 4
Toplam 14 6 30
Seçmeli
3. Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
4. Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
4. Dönem > IFB-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB2012 Fen ve Yaratıcılık Seçmeli 3 0 4
2 IFB2014 Fen Bilimleri ve Toplum Seçmeli 3 0 4
5. Dönem > IFB-SD2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL3119 Biyolojik Psikoloji Seçmeli 3 0 4
2 EGT3013 Fen Eğitiminde Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 3 0 4
5. Dönem > IFB-SD3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB3015 Çiçekli Bitki Sistematiği Seçmeli 3 0 4
2 IST3017 İstatistiğe Giriş Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > IFB-SD4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB3012 Çevre Bilimi Seçmeli 3 0 4
2 IFB3014 Laboratuvar Kullanımında Yeni Yaklaşımlar ve Güvenlik Seçmeli 3 0 4
3 IFB3016 Teknoloji Temelli Fen Öğretimi Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > IFB-SD5 Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB3018 Fen, Sürdürülebilirlik ve Çevre Seçmeli 3 0 4
2 IFB3020 Yer Bilimi Seçmeli 3 0 4
7. Dönem > IFB-SD6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4097 Fen Eğitiminde Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Bireysel Öğretim Planı Hazırlama Seçmeli 3 0 4
2 IFB4013 Evrim Seçmeli 3 0 4
3 IFB4015 Fen Eğitiminde Drama Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > IFB-SD8 Seçimlik Ders - 8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB4006 Beslenme ve Sağlık Seçmeli 3 0 5
2 IFB4008 Cinsel Sağlık Eğitimi Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > IFB-SD7 Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IFB4004 Mikroölçekli Laboratuvar Seçmeli 3 0 4
2 KMY4002 Fizikokimya Seçmeli 3 0 4

^