Lisans Programları
Fransızca Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fransızca ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruluşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Kuruluşunda, İstanbul Atatürk Yüksek Öğretmen Okulu (4 yıllık), Moda Yabancı Diller Yüksek Okulu (3 yıllık) "Fransızca" eğitimi veren birimlerinin öğretmenleri ile öğrencilerini bünyesinde toplamıştır. Daha sonra, Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır. 1995 yılından itibaren de Fransız Dili Eğitimi Bölümü olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmiş ve 1998 yılında yeniden Yabancı Diller Eğitimi Bölümü altında Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na çevrilmiştir. Halen bu statü ile devam etmektedir.
Kazanılan Derece
İlk- ve Ortaöğretim Okullarında Fransızca Öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversite sınavında yabancı dil sorularını Fransızca ya da İngilizce cevaplamaları gerekmektedir. İstenen puanı alan öğrenciler hazırlık sınavına girmektedirler. Sınavı geçemeyen öğrenciler Marmara Üniversitesinin Hazırlık bölümünde bir sene okumaktadırlar. Hazırlığı başarıyla geçen öğrenciler Fransızca Dili Eğitimi Bölümünde okuma hakkını kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak. Topluma hizmet uygulamaları, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerin içeriği ve değerlendirme koşulları Okul-Fakülte İşbirliğ Kılavuzu (YÖK 1998) ve 22.02.2011 tarih ve 1217/008090 sayılı Topluma Hizmet Yönergesi doğrultusunda belirlenmiştir.
Program Profili
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalının kayıt olan 50-60 öğrencinin yaklaşık 80% kısa veya daha uzun sürelerde Fransa’da bulunmuş ve okula gitmiştir ve bu sayının içersinde 5% kadar bir oran düzeyinde Fransa’nın okullarından Lise mezuniyetini tamamlamış olan öğrencilerimiz vardır. Bu orana giderek sayıları artan yabancı uyruklu öğrenciler de eklenmekte. Bu orana ayrıca Erasmus kapsamında gelen öğrenciler de dahildir.

Fransızca Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program Fransızca Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): Fransızca Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, Fransızca’nın Yabancı Dil olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar.

Anabilim Dalımızda çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler. İngilizce Anabilim Dalı’nda çift anadal ya da yandal programına katılabilmek için TOEFL sınavından başarılı olmak gerekir. Öğrenciler 3. ve 5. yarıyılda çift anadal programlarına başvurabilmektedirler. Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Öğrencilerin Çift Anadal yapılabilecekleri Anabilim Dalları: İngilizce Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği.

Program eğitim dili Fransızcadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fransız Dili Eğitimi Mezunları Fransızcanın 1. veya 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında Fransızca Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.

Fransa'yla ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler.

Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler.

Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir: Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat. Yüksek Lisans Eğitimi başarıyla tamamlamış olan Doktoraya Programına geçiş yapabilir. Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bir yarıyılda vize ve final olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Vize'nin %40'ı, final'in %60'ı alınmaktadır. Bunun dışında, geçerli bir nedenden dolayı sınava giremeyen öğrenciler Dekanlıktan gelen yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavına girerler.
Mezuniyet Koşulları
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1 sene hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 seneden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için hazırlık sınıfından sonra 8 yarıyıldan oluşan programın tüm derslerinden başarılı olup 4 üzerinden 2 not ortalaması (GANO) ile geçmiş olma şartı aranmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı
Prof. Dr. Murat DEMİRKAN

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Fransız Dİli Eğitimi Anabilim Dalı
Göztepe Kampüsü
Ziverbey - Kadıköy İstanbul

email: demirkan2002@gmail.com
Tel.: 0216 345 90 90-113


Eramus-Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Yaprak Türkan YÜCELSİN-TAŞ
tyucelsin@marmara.edu.tr
Tel. +90 216 3459090-130

Web-adresi: http://aef.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 250-300 Öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve toplam 8 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Öğretim Kadromuzda 2 Profesör, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Doktora yapan Öğretim Görevlisi ve 2 Yabancı Uzman yer almaktadır.

Fiziksel Altyapı bir Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 6 öğretim üyesi odaları, 4 derslik, 20 kişilik bilgisayar laboratuvarı ve bir Kütüphane’den oluşmaktadır.

Erasmus programı çerçevesinde Rouen Üniversitesi, Paris Sorbonne Nouvelle Paris 3 Üniversitesi, Paris Ouest Nanterre Üniversitesi, Jules Picardie Üniversitesi ve Franche- Compté Üniversitesi ile Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Anlaşmaları vardır.

Yan dal ve çift ana dal yapabilirler. Fransızca Öğretmeni olarak özel okullarda çalışabilme imkanına sahipler.
Program Çıktıları ^
1 Çağın gereklerine uygun bireysel, mesleki ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
3 Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati, ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
4 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
5 Öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
6 Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
7 Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerisinin kazandırılması
8 Yabancı Dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgilerin metinler ve söylemler gibi farklı bağlamlar üzerinde uygulanabilmesi
9 Ana dil ile yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel/dilbilimsel yapıların ortaya konulması ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanılması
10 Yabancı Dil Öğretimi alanıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve metinler üzerinde uygulanabilmesi
11 Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerinin kazandırılması
12 Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretime uyarlayabilme becerisinin kazandırılması
13 Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi verilmesi ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerisinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
2 BSP1003 Bilgisayar Zorunlu 2 2 5
3 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDFO1003 Fransızca Okuma I Zorunlu 3 0 3
5 YDFO1005 Fransızca Yazma I Zorunlu 3 0 3
6 YDFO1007 Fransızca Sözlü İletişim I Zorunlu 3 0 4
7 YDFO1009 Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 4
8 YDFO1001 Fransızca Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 4
Toplam 22 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
2 ISB2004 Genel Antropoloji Zorunlu 2 0 3
3 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 YDFO1002 Fransızca Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 5
5 YDFO1004 Fransızca Okuma II Zorunlu 3 0 3
6 YDFO1006 Fransızca Yazma II Zorunlu 3 0 3
7 YDFO1008 Fransızca Sözlü İletişim II Zorunlu 3 0 4
8 YDFO1010 Bilgisayar Destekli Fransızca Öğretimi Zorunlu 2 2 5
Toplam 21 2 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 YDFO2001 Fransız Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
4 YDFO2005 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar I Zorunlu 2 0 4
5 YDFO2009 Fransızca İleri Okuma ve Yazma Becerileri I Zorunlu 3 0 5
6 YDFO2007 Fransızca Dilbilime Giriş I Zorunlu 3 0 4
7 YDFO2003 Fransızca Dilbilgisi III Zorunlu 3 0 5
Toplam 19 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3007 Fransızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
2 YDFO2002 Fransız Edebiyatı II Zorunlu 3 0 4
3 YDFO2006 Fransızca Öğretiminde Yaklaşımlar II Zorunlu 2 0 4
4 YDFO2010 Fransızca İleri Okuma ve Yazma Becerileri II Zorunlu 3 0 5
5 YDFO-G1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
6 YDFO2008 Fransızca Dilbilime Giriş II Zorunlu 3 0 4
7 YDFO2004 Fransızca Bağlamsal Dilbilgisi Zorunlu 2 0 4
Toplam 19 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3015 Fransızca Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 6
2 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
3 YDFO3001 Fransızca Dil Edinimi Zorunlu 3 0 6
4 YDFO3005 Fransızca Deneme-Eleştiri Çözümlemesi Zorunlu 3 0 6
5 YDFO-Y1 İkinci Yabancı Dil - 1 Seçmeli 2 0 3
6 YDFO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
7 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
Toplam 15 4 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 EGT3016 Fransızca Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
3 KSS4001 Fransızca Etkili İletişim Becerileri Zorunlu 3 0 4
4 YDFO3004 Çocuklara Fransızca Yabancı Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 4
5 YDFO3006 Fransızca Roman-Öykü Çözümlemesi Zorunlu 3 0 5
6 YDFO-Y2 İkinci Yabancı Dil - 2 Seçmeli 2 0 3
7 YDFO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 18 4 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 EGT4005 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT4011 Fransızca Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 4
5 EGT4013 Fransızca Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi Zorunlu 2 2 5
6 YDFO-Y3 İkinci Yabancı Dil - 3 Seçmeli 2 0 3
7 YDFO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 8 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT4012 Fransızca Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
4 EGT4101 Özel Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 3
5 YDFO-G2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
6 YDFO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 4
7 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 6 30
Seçmeli
4. Dönem > YDFO-G1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO2012 Fransızca Kültürler Arası İletişim I Seçmeli 3 0 5
2 YDFO2014 Genel Mitoloji Seçmeli 3 0 5
3 YDFO4008 Kültür ve Kültürlerarasılık Seçmeli 3 0 5
4 YDFO4013 Fransızca Kültürler Arası İletişim II Seçmeli 3 0 5
5. Dönem > YDFO-Y1 İkinci Yabancı Dil - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO3021 Almanca I Seçmeli 2 0 3
2 YDIO3021 İngilizce I Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > YDFO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO3007 Leksikoloji I Seçmeli 3 0 5
2 YDFO3008 Leksikoloji II Seçmeli 3 0 5
3 YDFO3009 Fransızca -Türkçe Çeviri Seçmeli 3 0 5
4 YDFO3010 Çok Dillilik - Çok Kültürlülük Seçmeli 3 0 5
5 YDFO3011 Frankofoni Seçmeli 3 0 5
6 YDFO3012 Türkçe-Fransızca Çeviri Seçmeli 3 0 5
7 YDFO4003 Fransızca Edebi Metin Çözümlemesi Seçmeli 3 0 5
8 YDFO4005 Fransızca Drama İnceleme Seçmeli 3 0 5
6. Dönem > YDFO-Y2 İkinci Yabancı Dil - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO3022 Almanca II Seçmeli 2 0 3
2 YDIO3022 İngilizce II Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > YDFO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO3007 Leksikoloji I Seçmeli 3 0 5
2 YDFO3008 Leksikoloji II Seçmeli 3 0 5
3 YDFO3009 Fransızca -Türkçe Çeviri Seçmeli 3 0 5
4 YDFO3010 Çok Dillilik - Çok Kültürlülük Seçmeli 3 0 5
5 YDFO3011 Frankofoni Seçmeli 3 0 5
6 YDFO3012 Türkçe-Fransızca Çeviri Seçmeli 3 0 5
7 YDFO4003 Fransızca Edebi Metin Çözümlemesi Seçmeli 3 0 5
8 YDFO4005 Fransızca Drama İnceleme Seçmeli 3 0 5
7. Dönem > YDFO-Y3 İkinci Yabancı Dil - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO4023 Almanca III Seçmeli 2 0 3
2 YDIO4023 İngilizce III Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > YDFO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO3007 Leksikoloji I Seçmeli 3 0 5
2 YDFO3008 Leksikoloji II Seçmeli 3 0 5
3 YDFO3009 Fransızca -Türkçe Çeviri Seçmeli 3 0 5
4 YDFO3010 Çok Dillilik - Çok Kültürlülük Seçmeli 3 0 5
5 YDFO3011 Frankofoni Seçmeli 3 0 5
6 YDFO3012 Türkçe-Fransızca Çeviri Seçmeli 3 0 5
7 YDFO4003 Fransızca Edebi Metin Çözümlemesi Seçmeli 3 0 5
8 YDFO4005 Fransızca Drama İnceleme Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > YDFO-G2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDFO2012 Fransızca Kültürler Arası İletişim I Seçmeli 3 0 5
2 YDFO2014 Genel Mitoloji Seçmeli 3 0 5
3 YDFO4008 Kültür ve Kültürlerarasılık Seçmeli 3 0 5
4 YDFO4013 Fransızca Kültürler Arası İletişim II Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > YDFO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3060 Fransızca Sınav Hazırlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 4
2 YDFO4002 Çağdaş Fransız Edebiyatı Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3

^