Lisans Programları
İngilizce Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - İngilizce ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi'nin kuruuşu ile 1982 yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde "Yabancı Diller Eğitimi Bölümü"ne bağlı "İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı" olarak yer almıştır. Öğretim kadrosu akademik kariyer yapmış elemanlarla desteklenirken, öğrenciler de ÖSYS yolu ile kayıt yaptırmıştır.
Kazanılan Derece
İlk ve ortaöğretim okullarında ve üniversite hazırlık sınıflarında İngilizce öğretmeni
Kabul ve Kayıt Koşulları
YGS, LYS veya MÜYÖS sınavlarına girerek başarılı olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırırlar. Kayıt işlemleriyle birlikte bir derecelendirme sınavı (İngilizce Yeterlilik Sınavı) yapılır. Sınavın sonuçlarına göre, İngilizce dil düzeyi dersleri izlemeye yeterli olmayanlar bir yıllık hazırlık sınıfı okur. Sınavı başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitim. Dikey geçiş veya yatay geçiş yapan öğrenciler, daha önce diğer Yükseköğretim kurumlarından aldıkları aynı veya yakın derslerden muafiyet komisyonu / birim yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Erasmus kapsamında bir veya iki dönem yurtdışında eğitimine devam eden öğrencilerin, aldıkları derslerin yine birim yönetim kurulu kararı ile intibakları yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Teorik ve pratik çalışmalar başarıyla tamamlanacak.
Program Profili
Program modüler bir programdır ve Alan bilgisi, Eğitim, Alanla ilgili Didaktik ve Yöntem Bilgisi, Genel Kültür modüllerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili İngilizcedir.

İngilizce Yabancı Dil Eğitimi Programı Avrupa Birliği normları ve Bologna kararları doğrultusunda değerlendirildiğinde modern, çağdaş ve modüler yapısı olan, bütüncül bir program olarak tanımlanabilir. Program İngilizce Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile ilgili olan tüm alanları kapsamaktadır (Ek-Ders Programı): İngilizce Alan Eğitimi, Genel Eğitim ve Öğretim Alanı, İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi ve Öğretimi, Kültür ve Kültürlerarası Alanlar.

Anabilim Dalımızda Yüksek Lisans programı mevcuttur ve çift anadal ve yandal programları uygulanmaktadır. Bu programlara, Anadal lisans programında tüm derslerinden başarılı ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İngiliz Dili Eğitimi mezunları İngilizcenin 1. ve 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. İngiltere'yle ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler. Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler. Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisanstan mezun olan Yüksek Lisans Programına geçiş yapabilir.
Yüksek Lisans Programına kabul şartları: Lisans derecesi, ALES ve Bilim Sınavı ile Mülakat.

Yüksek Lisans Eğitimini başarıyla tamamlamış olan Doktora Programına geçiş yapabilir.
Doktora Programına kabul şartları: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ile Mülakat.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl her ders için bir ara sınavı ve bir final sınavı yapılmaktadır. Sınava giremeyen öğrenciler için rapor ve yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılmaktadır. Final sınavında en az 40 puan alma şartı vardır. Vize notunun %40’ı ve final notunun %60’ı değerlendirmede esas alınır. İkinci sınıfın sonunda ise dört yarıyılın ortalaması en az 2 olması gerekmektedir. Ölçme değerlendirme Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Derin ATAY

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Göztepe Kampüsü
Ziverbey/Kadıköy - İSTANBUL

e-mail: derin.atay@marmara.edu.tr

Tel: 0216 418 37 86

Web adresi: http://aef.marmara.edu.tr/bolum/120701/ingilizce-ogretmenligi

Erasmus Koordinatörü:
Dr. Gary Chambers
gary.chambers@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda yaklaşık 700 öğrenci öğrenimlerini sürdürmekte ve 10 tam zamanlı ve 2 yarı-zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Öğretim kadromuzda 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Doktoralı Öğretim Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi ve 2 yarı-zamanlı okutman bulunmaktadır.

Fiziksel altyapı 1 Anabilim Dalı Başkalığı odası, 5 öğretim üyesi odası, 7 projeksiyonlu derslik, 1 Bilgisayar laboratuvarı ve 1 Yüksek Lisans Seminer odasından oluşmaktadır.

Erasmus programı çerçevesinde farklı Avrupa üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları vardır.


Program Çıktıları ^
1 Çağın gereklerine bireysel, mesleki, ve toplumsal açılardan donanımlı öğretmen yetiştirme
2 Avrupa Ortak Çerçeve Programı kapsamında C1 düzeyinde yabancı dil becerisi kazandırılması
3 Kültür içi ve kültürlerarası edebiyat, antropoloji, ve toplumsal konulara ilişkin duyarlılık, empati ve etkili iletişim becerilerinin kazandırılması
4 Hedef dilin ülkesi ve kültürü hakkında kapsamlı bilgi kazandırılması
5 öğrenmede analitik, eleştirel, bilimsel bir yaklaşım kazandırılması
6 Ezberden uzak, düşünerek, irdeleyerek, kavramlar arasındaki ilişkiyi görerek öğrenme becerisinin kazandırılması
7 Bilgi alanları arasında bağlantı kurabilme becerilerinin kazandırılması
8 Yabancı dil alanlarıyla ilgili kavram ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgileri metinler ve söylemler gibi farklı bağlamalar üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
9 Anadil ve yabancı dil arasındaki ortak ve farklı dilbilgisel ve dilbilimsel yapıları irdeleyebilme ve bu benzerlik ve farklılıklardan yabancı dil öğretiminde yararlanabilme becerilerinin kazandırılması
10 Yabancı dil öğretim alanıyla ilgili kavram ve yöntemleri edinebilme ve onları metinler üzerinde uygulayabilme becerilerinin kazandırılması
11 Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlama, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerilerin kazandırılması
12 Eğitim teknolojilerini takip edebilme ve bu teknolojileri sınıf ortamında kullanabilme ve öğretme uyarlayabilme becerilerinin kazandırılması
13 Ulusal ve uluslararası eğitim sistemleri hakkında bilgi edinebilme ve ilgili eğitim modellerini karşılaştırabilme becerilerinin kazandırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP1001 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
4 KSS1034 Etkili İletişim Zorunlu 3 0 4
5 YDIO1007 İngilizce Sözlü İletişim Becerileri I Zorunlu 3 0 3
6 YDIO1001 İngilizce Bağlamsal Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 4
7 YDIO1003 İngilizce İleri Okuma ve Yazma I Zorunlu 3 0 4
8 YDIO1005 İngilizce Dinleme ve Sesletim I Zorunlu 3 0 3
Toplam 22 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
2 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
3 YDIO1002 İngilizce Bağlamsal Dilbilgisi II Zorunlu 3 0 4
4 YDIO1004 İngilizce İleri Okuma ve Yazma II Zorunlu 3 0 4
5 YDIO1006 İngilizce Dinleme ve Sesletim II Zorunlu 3 0 3
6 YDIO1008 İngilizce Sözlü İletişim Becerileri II Zorunlu 3 0 3
7 YDIO1010 İngilizce Sözcük Bilgisi Zorunlu 3 0 4
8 BSP1002 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
Toplam 22 2 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 YDIO2001 İngiliz Edebiyatı I Zorunlu 3 0 4
4 YDIO2003 İngilizce Dilbilim I Zorunlu 3 0 4
5 YDIO2005 İngilizcenin Anadil Olarak Edinimi Zorunlu 3 0 4
6 YDIO2007 İngilizce - Türkçe Çeviri Zorunlu 3 0 5
7 YDIO2009 İngilizce Anlatım Becerileri Zorunlu 3 0 5
Toplam 20 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2018 İngilizce Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
2 EGT2022 İngilizce Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
3 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 YDIO2006 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 4
5 YDIO2008 İngilizcenin İkinci Dil Olarak Edinimi Zorunlu 3 0 4
6 YDIO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
7 YDIO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 18 4 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT3023 İngilizce Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
3 YDIO3001 Çocuklara İngilizce Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
4 YDIO3003 Drama Zorunlu 2 2 5
5 YDIO3005 Dil Becerilerinin Öğretimi I Zorunlu 2 2 5
6 YDIO3007 Edebiyat Yoluyla İngilizce Öğretimi I Zorunlu 3 0 4
7 YDIO-Y1 İkinci Yabancı Dil - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 8 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
3 YDIO3002 Çocuklara İngilizce Öğretimi II Zorunlu 2 2 5
4 YDIO3006 Dil Becerilerinin Öğretimi II Zorunlu 2 2 5
5 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
6 YDIO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 4
7 YDIO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 3 0 4
8 YDIO-Y2 İkinci Yabancı Dil - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 6 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
3 EGT4035 İngilizce Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
4 EGT4037 İngilizce Öğretiminde Materyal ve Ders Kitabı Değerlendirme Zorunlu 3 0 6
5 EGT4101 Özel Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 3
6 YDIO-AB5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 5
7 YDIO-Y3 İkinci Yabancı Dil - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 4 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
3 EGT4038 İngilizce Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
4 EGT4040 Karşılaştırmalı Eğitim Zorunlu 2 0 3
5 EGT4042 İngilizce Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
6 YDIO-AB6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
7 YDIO-AB7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 4
Toplam 15 6 30
Seçmeli
4. Dönem > YDIO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO2012 İngiliz Edebiyatı II Seçmeli 3 0 4
2 YDIO2021 Amerikan Edebiyatı Seçmeli 3 0 4
4. Dönem > YDIO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO2004 İngilizce Dilbilim II Seçmeli 3 0 4
2 YDIO3014 Roman İnceleme Seçmeli 3 0 4
5. Dönem > YDIO-Y1 İkinci Yabancı Dil - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO3021 Almanca I Seçmeli 2 0 3
2 YDFO3021 Fransızca I Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > YDIO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO2010 Dünya İngilizceleri Seçmeli 3 0 4
2 YDIO3004 Türkçe-İngilizce Çeviri Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > YDIO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO3008 Edebiyat Yoluyla İngilizce Öğretimi II Seçmeli 3 0 4
2 YDIO3012 İngilizce Öğretiminde Eleştirel Düşünce Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > YDIO-Y2 İkinci Yabancı Dil - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO3022 Almanca II Seçmeli 2 0 3
2 YDFO3022 Fransızca II Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > YDIO-AB5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDIO4001 Edimbilim Seçmeli 2 0 5
2 YDIO4003 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Seçmeli 2 0 5
7. Dönem > YDIO-Y3 İkinci Yabancı Dil - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDAO4023 Almanca III Seçmeli 2 0 3
2 YDFO4023 Fransızca III Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > YDIO-AB6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2040 Eleştirel Düşünce Seçmeli 2 0 3
2 YDIO4002 İngilizce Öğretiminde Ders Düzenleme ve Planlama Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > YDIO-AB7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS4006 İngilizce Öğretiminde Dil ve Kültür Seçmeli 2 0 4
2 YDIO4008 Toplumdilbilim Seçmeli 2 0 4

^