Lisans Programları
Coğrafya - Fen-Edebiyat Fakültesi - CoğrafyaProgram Tanımları ^
Kuruluş
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.01.2001 gün ve 243 sayılı yazısı uyarınca,Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayıyla 2001 yılında kurulmuştur. Bölümümüze öğrenci alınması 10.03.2006 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulunca, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Coğrafya Bölümü 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Coğrafya Lisans programından mezun olan öğrencilere Coğrafyacı ünvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-3-4 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dahilinde Bölümümüze Dikey Geçiş başvurusu yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir.
Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Coğrafya Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez şubat ayında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir.
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Program Profili
Coğrafya Bölümü Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya anabilimdallarından oluşur.
Coğrafya bölümünde 3 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Coğrafya bölümü müfredatı 3 tip dersi içerir.

1.Zorunlu Dersler:
Öğrenciler coğrafyanın anabilimdalları (Fiziki coğrafya, Beşeri ve iktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya) ile ilgili dersleri ve uygulamalı dersleri almak zorundadır.

2.Zorunlu dersler (ortak)

Öğrenciler 1. ve 2. Yarıyılda Atatürk ilkeleri ve Inkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini zorunlu olarak alırlar.

3.Seçmeli dersler (COG-S):

Öğrenciler 4. ve 5. Yarıyıllardan itibaren Coğrafyanın çeşitli dalları ile ilgili belirli kredide ders seçerler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan öğrencilerin öncelikli iş imkanı gerekli pedagoji formasyonunu tamamladıktan sonra öğretmenliktir. Bundan başka, Coğrafya Lisans Programından mezun olan öğrenciler Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı gibi resmi kuruluşlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü), Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) gibi bakanlıklarda jeomorfolog, klimatolog, kartograf veya başka unvanlarla çalışma imkanı da bulabilmekte, bölge planlama çalışmalarında görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.
Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki coğrafya, Beşeri ve İktisadi coğrafya, Türkiye coğrafyası ve Bölgesel coğrafya, Türk Dünyası Coğrafyası ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Coğrafya Lisans Programından mezun olabilmek için 4 yıl (8 yarıyıl) boyunca en az 152 kredilik ders almak gerekmektedir. 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir.
3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nurten GUNAL (Bölüm Başkanı)
Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul

Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1447
e-mail: nurtengunal@marmara.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Halil KURT (Erasmus Koordinatörü)
Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1459
e-mail: hkurt@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane
Türkiye topografya haritaları (ölçek 1/25000, 1/100000, 1/250000, 1/500000)
Türkiye jeoloji haritaları (ölçek 1/500000)
Türkiye orman haritaları (ölçek 1/100000)
Sinoptik haritalar
Duvar haritaları (çeşitli ölçekte)
Mineral ve kayaçlar kolleksiyonu
Program Çıktıları ^
1 Alana ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olma ve bunları kavrama becerisi.
2 Coğrafi olayların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı ilişkilerini algılama ve çözme becerisi.
3 Yeryüzünün fiziki coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
4 Yeryüzünün beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
5 Yeryüzünün ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
6 Harita okuma, yorumlama ve çizme becerisi.
7 Kıtalar ve Türkiye’nin coğrafi özellikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi.
8 Coğrafi araştırmalarda kullanılan metotları öğrenme ve uygulama becerisi.
9 Bir alanı coğrafi açıdan araştırma ve arazi çalışması yapabilme becerisi.
10 Yaşam boyu öğrenme, alana ilişkin bilgileri profesyonel olarak eğitim-öğretim kurumlarında öğretme ve kendini yenileme davranışı kazanma becerisi
11 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanma becerisi.
12 Güncel, çağdaş toplumsal konulara ilgi duyma, bilgi edinme, olumlu katkı verebilme becerisi.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG1001 Coğrafyanın Genel Esasları Zorunlu 3 0 6
2 COG1003 Nüfus Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
3 COG1005 Genel Klimatoloji Zorunlu 3 0 6
4 COG1007 Genel Kartografya Zorunlu 3 0 6
5 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
6 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
7 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
Toplam 18 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG1002 Jeomorfolojinin Prensipleri Zorunlu 4 0 7
2 COG1004 Enerji Coğrafyası Zorunlu 4 0 7
3 COG1006 Klimatoloji Uygulaması Zorunlu 2 0 4
4 COG1008 Yerleşme Cografyası Zorunlu 3 0 6
5 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
6 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 19 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2001 Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
2 COG2003 Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
3 COG2005 Hidrografya Zorunlu 2 0 4
4 COG2007 Şehir Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
5 COG2009 Avrupa Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG2011 Karadeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
7 COG2013 Coğrafi Bilgi Sistemleri I Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2004 Sanayi Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG2006 Asya Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
3 COG2008 Marmara Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
4 COG2012 Ortadoğu Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG2016 Yeraltı Kaynakları Zorunlu 2 0 4
6 COG2002 Kıyı ve Karst Jeomorfolojisi Zorunlu 3 0 4
7 COG2014 Coğrafi Bilgi Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
Toplam 18 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3001 Ziraat Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG3005 Ege Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3 Seçmeli 2 0 12
4 COG3007 Türkiye Jeomorfolojisi Zorunlu 2 0 4
5 COG3003 Klimatik Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 4
6 COG3009 Afrika Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
Toplam 14 0 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3002 Toprak Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG3004 Bitkiler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG3008 Amerika Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
4 COG3012 Akdeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
5 COG-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6 Seçmeli 2 0 12
6 COG3006 Zoocoğrafya Zorunlu 2 0 3
Toplam 14 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4001 Türkiye Nüfus Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9 Seçmeli 2 0 9
3 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG4005 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 4
5 COG4007 İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG4009 Siyasi Coğrafya Zorunlu 3 0 5
Toplam 14 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12 Seçmeli 2 0 9
2 COG4002 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
3 COG4004 Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
4 COG4006 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 5
5 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
6 FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 12 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
5. Dönem > COG-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3021 Genel Jeoloji Seçmeli 2 0 4
2 COG3022 Türkiye İklimi Seçmeli 2 0 4
3 COG3023 Mineral ve Kayaçlar Seçmeli 2 0 4
4 COG3024 Türkiye Hidrografyası Seçmeli 2 0 4
5 COG3025 Harita Analizleri Seçmeli 2 0 4
6 COG3026 Türk Dünyası Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
7 COG3027 Volkan Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
8 COG3028 Okyanusya Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
9 COG3029 Kafkas Ülkeleri Seçmeli 2 0 4
10 COG3031 Evren ve Dünya Seçmeli 2 0 4
11 COG3032 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
12 COG3033 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
13 COG3034 Jeomorfoloji Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
14 COG3035 Türkiye Sanayi Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
15 COG3036 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
16 COG3037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
17 COG3038 Bölgesel Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
18 COG3042 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
19 COG3044 Türkiye Doğal Kaynakları Seçmeli 2 0 4
20 COG3046 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3071 Osmanlıca I Seçmeli 2 0 4
22 TDE3072 Osmanlıca II Seçmeli 2 0 4
23 YDI3041 Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar Seçmeli 2 0 4
24 YDI3042 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 4
6. Dönem > COG-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3021 Genel Jeoloji Seçmeli 2 0 4
2 COG3022 Türkiye İklimi Seçmeli 2 0 4
3 COG3023 Mineral ve Kayaçlar Seçmeli 2 0 4
4 COG3024 Türkiye Hidrografyası Seçmeli 2 0 4
5 COG3025 Harita Analizleri Seçmeli 2 0 4
6 COG3026 Türk Dünyası Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
7 COG3027 Volkan Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
8 COG3028 Okyanusya Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
9 COG3029 Kafkas Ülkeleri Seçmeli 2 0 4
10 COG3031 Evren ve Dünya Seçmeli 2 0 4
11 COG3032 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
12 COG3033 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
13 COG3034 Jeomorfoloji Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
14 COG3035 Türkiye Sanayi Coğrafyası Seçmeli 2 0 4
15 COG3036 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
16 COG3037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
17 COG3038 Bölgesel Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
18 COG3042 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Seçmeli 2 0 4
19 COG3044 Türkiye Doğal Kaynakları Seçmeli 2 0 4
20 COG3046 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
21 TDE3071 Osmanlıca I Seçmeli 2 0 4
22 TDE3072 Osmanlıca II Seçmeli 2 0 4
23 YDI3041 Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar Seçmeli 2 0 4
24 YDI3042 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 4
7. Dönem > COG-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4021 Strüktüral Jeomorfoloji Seçmeli 2 0 3
2 COG4022 Türkiye Çevre Sorunları Seçmeli 2 0 3
3 COG4023 Doğal Afetler Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
4 COG4024 Kuaterner Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
5 COG4025 Türkiye Bitki Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
6 COG4026 Avrupa Birliği Ülkeleri Seçmeli 2 0 3
7 COG4027 Türkiye Şehir Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
8 COG4028 Türkiye Toprak Erozyonu Seçmeli 2 0 3
9 COG4029 Balkan Ülkeleri Seçmeli 2 0 3
10 COG4031 Bölge Planlaması Seçmeli 2 0 3
11 COG4032 Alternatif Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
12 COG4033 Tarihi Coğrafya Seçmeli 2 0 3
13 COG4034 Kültür Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
14 COG4035 İklim Tipleri Seçmeli 2 0 3
15 COG4036 Fiziki Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
16 COG4037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizler Seçmeli 2 0 3
17 COG4038 Beşeri Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
18 COG4039 Coğrafi Metin Analizleri Seçmeli 2 0 3
19 COG4042 Bölgesel Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
20 COG4044 Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
21 COG4046 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Organizasyon Seçmeli 2 0 3
22 COG4048 Sağlık Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > COG-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4021 Strüktüral Jeomorfoloji Seçmeli 2 0 3
2 COG4022 Türkiye Çevre Sorunları Seçmeli 2 0 3
3 COG4023 Doğal Afetler Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
4 COG4024 Kuaterner Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
5 COG4025 Türkiye Bitki Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
6 COG4026 Avrupa Birliği Ülkeleri Seçmeli 2 0 3
7 COG4027 Türkiye Şehir Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
8 COG4028 Türkiye Toprak Erozyonu Seçmeli 2 0 3
9 COG4029 Balkan Ülkeleri Seçmeli 2 0 3
10 COG4031 Bölge Planlaması Seçmeli 2 0 3
11 COG4032 Alternatif Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
12 COG4033 Tarihi Coğrafya Seçmeli 2 0 3
13 COG4034 Kültür Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
14 COG4035 İklim Tipleri Seçmeli 2 0 3
15 COG4036 Fiziki Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
16 COG4037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizler Seçmeli 2 0 3
17 COG4038 Beşeri Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
18 COG4039 Coğrafi Metin Analizleri Seçmeli 2 0 3
19 COG4042 Bölgesel Coğrafyada Tez Çalışmaları Seçmeli 2 0 3
20 COG4044 Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
21 COG4046 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Organizasyon Seçmeli 2 0 3
22 COG4048 Sağlık Coğrafyası Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT4122 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Seçmeli 2 0 3
2 AMT4192 Fachübersetzen: Literatur Seçmeli 2 0 3
3 BBY3092 Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 3
4 BBY4092 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 3
5 BSB3001 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 3
6 BSB3004 Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 3
7 BSB3095 Dünya Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
8 BYL4092 Biyoçeşitlilik Seçmeli 2 0 3
9 BYL4094 Biyogüvenlik Seçmeli 2 0 3
10 COG3092 Coğrafyada İstatistik Metotları Seçmeli 2 0 3
11 COG4092 İstanbul: Mekan ve Kültür Seçmeli 2 0 3
12 FMT4050 Courants Linguistiques Seçmeli 2 0 3
13 FMT4052 Sémiotique Seçmeli 2 0 3
14 FMT4090 Linguistique Seçmeli 2 0 3
15 FMT4092 Fransız Romanı Seçmeli 2 0 3
16 FMT4094 Yayıncılık ve Editörlük Seçmeli 2 0 3
17 FMT4096 Relation Entre La Langue et La Traduction Seçmeli 2 0 3
18 FMT4098 Langue - Culture et Communication Seçmeli 2 0 3
19 FMT4192 Analyse du Roman Seçmeli 2 0 3
20 FZK3092 Evrenin Sırları Seçmeli 2 0 3
21 FZK3093 Ürün Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli 2 0 3
22 FZK3094 Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
23 FZK3095 Fiziğin Kuramları Seçmeli 2 0 3
24 FZK3096 Doğada Fizik Seçmeli 2 0 3
25 GER4092 Das Türkenbild in der deutschen Literatur Seçmeli 2 0 3
26 GER4094 Moderne deutsche Literatur Seçmeli 2 0 3
27 HSS3001 Global Culture Seçmeli 2 0 3
28 HSS3003 City and Culture: Istanbul Seçmeli 2 0 3
29 IK3092 Kariyer Yolu Seçmeli 2 0 3
30 IMT4092 İş Yazışmaları Seçmeli 2 0 3
31 IMT4094 Trade Documents Seçmeli 2 0 3
32 IMT4192 Business Correspondence Seçmeli 2 0 3
33 IMT4194 Creative Writing Seçmeli 2 0 3
34 IST1092 İstatistiksel Düşünme Seçmeli 2 0 3
35 KMY4092 Ahşap Kimyası ve Koruma Seçmeli 2 0 3
36 KMY4394 Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
37 KMY4490 Yaşamımızdaki Kimya Seçmeli 2 0 3
38 KMY4592 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
39 KMY4594 Astrokimya Seçmeli 2 0 3
40 MAT3092 Matematik ve Doğa Seçmeli 2 0 3
41 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
42 SNT4034 İstanbul Semtleri Seçmeli 2 0 3
43 SNT4094 Osmanlı Mimarları Seçmeli 2 0 3
44 TAR1091 Bilimin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 3
45 TAR4092 İstanbul’da Tarih ve Mekan Seçmeli 2 0 3
46 TAR4094 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi Seçmeli 2 0 3
47 TAR4096 Osmanlı’da Saray Seçmeli 2 0 3
48 TAR4098 Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi Seçmeli 2 0 3
49 TDE3091 İleri Düzey Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
50 TDE3092 Farsçaya Giriş Seçmeli 2 0 3
51 TDE3093 Gazel Şerhleri Seçmeli 2 0 3
52 TDE3096 Temel Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
53 TDE3097 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 3
54 TDE3098 Edebiyat ve Müzik Seçmeli 2 0 3
55 TDE4091 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. Seçmeli 2 0 3

^