Yüksek Lisans Programları
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim dalı yüksek lisans programı 1993 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bölümün amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında uzman hemşire ve Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için Bilim insanı yetiştirmektir.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uzmanı ünvanını kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık yüksek Okulu Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak.

Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES) sınavından 60 ve üzerinde not almak.
Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü/ Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik / Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programa kayıt olan öğrencileri Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğine İlişkin temel kavramları ve araştırma alanlarını tanıtmak, üreme sağlığı, aile planlaması, yeterliliğe dayalı değerlendirme, toplam kalite yönetimi gibi temel alanlarda araştırma tekniklerini öğretmek, öğrencilerin kendi alanlarına yönelik bir araştırma tezi yürütmelerine olanak sağlamaktır. Doktoraya hazırlık amacıyla yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarı olmak için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar.Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Cad.
Üsküdar İstanbul
Prof.Dr. Nuran Kömürcü
Tel: 0 216 330 20 70- 1166 e mail: nuranko2002@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Öğrencilerin uygulamalarını yapabilmeleri için; uygulama laboratuvarı, araştırmalar için kütüphaneden oluşmaktadır. Programa katılan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.
2 Kadın sağlığında bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler.
3 Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.
4 Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.
5 Takım anlayışını benimser.
6 Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.
7 Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.
8 Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.
9 Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.
10 Danışmanlık alarak araştırma yapar ve sonuçlarını tez olarak raporlar.
11 Liderlik özelliklerini gösterir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 2 8
2 KDH-S2,3,4-YL Seçimlik Ders - 2,3,4 Seçmeli 3 0 24
Toplam 5 2 32
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH-S7-YL Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 2 8
2 KDH-S5,6-YL Seçimlik Ders - 5,6 Seçmeli 3 0 16
3 KDH7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 5 4 28
Seçmeli
1. Dönem > KDH-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH7007 Yeterliliğe Dayalı Aile Planlaması Seçmeli 2 2 8
2 KDH7012 Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 2 8
3 KDH7014 Ailenin Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 8
4 SGBE7011 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
1. Dönem > KDH-S2,3,4-YL Seçimlik Ders - 2,3,4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIS7017 Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
2 HEM7067 Hemşirelikte Temel Kavramlar Seçmeli 3 0 8
3 HEM7068 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 0 8
4 HEM7069 Bilimsel Literatür Tarama Seçmeli 3 0 8
5 HEM7070 Cinsiyet Toplum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 0 8
6 HEM7075 Hemşirelik Eğitiminde Gelişmeler Seçmeli 3 0 8
7 KDH7001 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 8
8 KDH7002 Hemşirelikte Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 8
9 KDH7004 Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 8
10 KDH7005 Üreme Sağlığı Seçmeli 3 0 8
11 KDH7006 Kadın Sağlığı Seçmeli 3 0 8
12 KDH7008 Kadın Sağlığında Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
13 KDH7009 Adölesan Sağlığı Seçmeli 3 0 8
2. Dönem > KDH-S7-YL Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH7007 Yeterliliğe Dayalı Aile Planlaması Seçmeli 2 2 8
2 KDH7012 Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 2 8
3 KDH7014 Ailenin Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 8
4 SGBE7011 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 8
2. Dönem > KDH-S5,6-YL Seçimlik Ders - 5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIS7017 Biyoistatistik ve Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
2 HEM7067 Hemşirelikte Temel Kavramlar Seçmeli 3 0 8
3 HEM7068 Hemşirelikte Etik Seçmeli 3 0 8
4 HEM7069 Bilimsel Literatür Tarama Seçmeli 3 0 8
5 HEM7070 Cinsiyet Toplum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 0 8
6 HEM7075 Hemşirelik Eğitiminde Gelişmeler Seçmeli 3 0 8
7 KDH7001 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 8
8 KDH7002 Hemşirelikte Sağlık Politikaları Seçmeli 3 0 8
9 KDH7004 Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 8
10 KDH7005 Üreme Sağlığı Seçmeli 3 0 8
11 KDH7006 Kadın Sağlığı Seçmeli 3 0 8
12 KDH7008 Kadın Sağlığında Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
13 KDH7009 Adölesan Sağlığı Seçmeli 3 0 8

^