Yüksek Lisans Programları
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doğum ve Kadın Hastalıkları HemşireliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2004 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında hemşirelik bakımının araştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bölümün amacı üreme sağlığı, perinatoloji ve jinekoloji alanlarında uzman hemşire ve Doktora gibi uzun süreli eğitim programları için Bilim insanı yetiştirmektir
Kazanılan Derece

Tezsiz yüksek Lisansn programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği uzmanı ünvanını kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık yüksek Okulu Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak. Akademik Personel ve Lisans Üstü Giriş Sınavı (ALES) sınavından 60 ve üzerinde not almak. Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık hemşirelik lisans mezunu ( Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Sağlık yüksek Okulu Ebelik bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Hemşirelik Fakültesi) olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 12 adet (zorunlu/seçmeli) ders ve dönem projesinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60’dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer ve sunumları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Mezun olabilmesi için dönem projesini başarıyla tamamlayıp Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teslim etmesi gerekir.
Program Profili
Programa kayıt olan öğrencilere Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğine İlişkin temel kavram ve araştırma alanlarını tanıtmak,
, üreme sağlığı, aile planlaması, yeterliliğe dayalı değerlendirme, toplam kalite yönetimi gibi temel alanlarda araştırma tekniklerini öğretmek, öğrencilerin kendi alanlarına yönelik bir proje yapmalarına olanak sağlamak. Doktoraya hazırlık amacıyla yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışırlar. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Yüksekokullarında Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doğum ve Kadın Hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilirler ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde ilgili programa kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler dönem boyunca yapmak zorunda oldukları proje/ödevlerinin yanı sıra ara sınav olurlar ve dönem sonunda final sınavı olurlar. Yıl içi değerlendirmeler ve ara sınav notunun %40’ı, yıl sonu değerlendirmeleri ile yıl sonu sınav notunun %60’ı alınarak, yıl içi geçme notu belirlenir. Herhangi bir dersten başarı olmak için 100 üzerinden en az 65 puan almak gerekir. Başarısız olan öğrenciler bu dersi tekrar almak durumundadırlar.Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ders Öğretim Planı' nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir. Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders, bir seminer dersi ve dönem projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırır. Dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve dönem projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci dönem projesi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman onanıyla dönem projesi enstitüye sunulur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Cad. Üsküdar İstanbul Prof.Dr. Nuran Kömürcü Tel: 0 216 330 20 70- 1166 e mail: nuranko2002@yahoo.com


Bölüm Olanakları
Öğrencilerin uygulamalarını yapabilmeleri için; uygulama laboratuvarı, araştırmalar için kütüphaneden oluşmaktadır. Programa katılan öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için, ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşimine olanak sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Kadın sağlığını, birey aile ve toplum bazında bilimsel veriler ışığında değerlendirir.
2 Kadın sağlığında bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler.
3 Kadın sağlığına yönelik riskleri görür ve çözüm üretir.
4 Kadın sağlığını değerlendirerek uygun hemşirelik bakım girişimlerini kullanır.
5 Takım anlayışını benimser.
6 Ülkenin sağlık hizmetlerini ve kadın sağlığı hizmetlerini analiz eder.
7 Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sorgular.
8 Kadın doğum hemşiresinin uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici rollerini kullanır.
9 Literatürdeki araştırma ve gelişmeleri yorumlar.
10 Danışmanlık alarak proje yapar ve sonuçları raporlar.
11 Liderlik özelliklerini gösterir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH701 Üreme Sağlığı I Zorunlu 3 2 8
2 KDH711 Cinsel Sağlık Zorunlu 3 0 6
3 KDH715 Ana Babalığa Hazırlık Zorunlu 2 2 6
4 KDH713 Kadın Doğumun Adli Yönü ve Etik Zorunlu 2 0 4
5 KDH-S1-TZ Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
Toplam 13 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH712 Aile Planlaması Hemşireliği Zorunlu 2 0 4
2 KDH714 Kadın Doğum Kliniklerinde Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
3 KDH717 Adölesan Sağlığı Zorunlu 2 0 3
4 KDH798 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
5 KDH716 Perinatoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 3
6 KDH702 Üreme Sağlığı II Zorunlu 3 2 6
7 KDH-S2-TZ Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 14 3 30
Seçmeli
1. Dönem > KDH-S1-TZ Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HEM710 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik Seçmeli 3 0 6
2 HEM751 Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
3 KDHxxx Diğer Seçmeli 3 0 6
2. Dönem > KDH-S2-TZ Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KDH754 Genetik Danışma Seçmeli 2 0 4
2 KDH756 Kadın Doğumda Aciller Seçmeli 2 0 4
3 KDHxx Diğer Seçmeli 2 0 4

^