Yüksek Lisans Programları
Halk Sağlığı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk SağlığıProgram Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1992-1993 eğitim-öğretim yılı itibari ile yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçe'dir. Program ülkemizde halk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak nitelikli uzman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizde henüz az sayıda olan halk sağlığı akademisyenlerini yetiştirmek üzere doktora programına hazırlık çalışmalarını da kapsamaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Halk Sağlığı alanında yüksek lisans derecesi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olmak, sağlıkla ilgili alanlarda (tıp, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği vb.) lisans derecesine sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alanda) ve bilimsel değerlendirme sınavı ile mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sağlıkla ilgili alanlarda (tıp, hemşirelik, eczacılık, diş hekimliği vb.) lisans eğitimini tamamlamış olmak.
Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin halk sağlığı yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmuş olmak.
Program Profili
Yüksek Lisans Programı sonunda öğrencilerin toplumun sağlık sorunlarını tanıma, ölçebilme, değerlendirebilme, çözüm yolları üretebilme ve sorunların yönetimi konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları hedeflenmektedir. Program öğrencileri doktora eğitimine de hazırlayacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Halk Sağlığı Yüksek Lisans mezunları, Toplum Sağlık Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatının yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü basasamak sağlık kuruluşları ve çeşitli düzeydeki eğitim kurumlarında istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans derecesini tamamlayan adayların ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla Halk Sağlığı Doktorası veya Epidemiyoloji ve İş Sağlığı gibi alanlarda Doktora eğitimine devam etmeleri mümkün olmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme, yazılı sınav, dönem/proje ödevi ve saha araştırmaları yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumu, maket üzerinde ve sahada yapılan beceri değerlendirme sınavları da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin %40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin ise %60'ı ders başarı notunu belirlemektedir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için 100 puan üzerinden en az 65 alması gereklidir. Yüksek Lisans tezinin kabul edilmesi için akademik jüri tarafından başarılı bulunması gereklidir.
Mezuniyet Koşulları
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programını tamamlamak için iki zorunlu dersin yanı sıra güz yarıyılında üç, bahar yalında ise beş seçmeli dersin alınması gereklidir. Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı mezuniyet kredisi 30 olarak belirlenmiştir (%20’si zorunlu derslerden oluşmaktadır). Program boyunca alınan derslerini başarı ile tamamlayan ve yüksek lisans tezi akademik jüri tarafından kabul edilen öğrenciler yüksek lisans derecesi kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Melda Karavuş
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Haydarpaşa, 34668 İstanbul
Telefon: 0 216 414 94 57, 0 216 336 02 12 / 20, 0 216 345 34 51 / 118
Faks: 0 216 414 47 31 (Dekanlık)
Bölüm Olanakları
Ümraniye Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında yapılmış bir protokol doğrultusunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim ve araştırma bölgesidir. Bölgede, Tıp Fakültesi öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili eğitimlerinin yanı sıra, tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin araştırma ve tez çalışmalar da yürütülmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Sağlık ve hastalığa ait belirleyicilerin (sosyal, kültürel, davranışsal) etki mekanizmalarını açıklar
2 Toplumun sağlık düzeyini ve sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını, epidemiyolojik araştırma yöntemlerini kullanarak saptar
3 Epidemiyolojik araştırmalardan elde edilen verileri, istatistiksel yöntemler kullanarak analiz eder
4 Niteliksel araştırma yöntemlerini uygular
5 Demografi ve sağlık alanında kullanılan ölçütleri hesaplar
6 Sağlık sorunları arasında önceliklendirme yapar
7 Sağlık hizmetlerinin yönetimi ile ilgili temel ilke ve yöntemleri tanımlar
8 Farklı sağlık hizmeti basamaklarına uygun olan halk sağlığı uygulamalarını listeler
9 Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi ile ilgili temel müdahale yöntemlerini eleştirel olarak değerlendirir
10 Risk azaltma stratejilerini değerlendirmek için çevre ve iş sağlığı belirleyicilerinin biyolojik sistemler ile etkileşimini açıklar
11 Halk Sağlığı alanında yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır
12 Halk Sağlığı alanında takım çalışması yapar
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAS-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 3 0 32
Toplam 3 0 32
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAS-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7 Seçmeli 3 0 24
2 HAS7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 3 2 28
Seçmeli
1. Dönem > HAS-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAS7002 Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Seçmeli 3 0 8
2 HAS7003 Sağlık Yönetimi Seçmeli 3 0 8
3 HAS7004 Sosyal Tıp Seçmeli 3 0 8
4 HAS7005 Aile Planlaması Danışmanlığı ve Geri Dönüşümlü Yöntemlere Giriş Seçmeli 3 0 8
5 HAS7006 Sağlık Antropolojisi Seçmeli 3 0 8
6 HAS7007 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
7 HAS7008 Türkiye'de Sağlık Yönetimi Seçmeli 3 0 8
8 HAS7009 Tıbbın Tarihsel Gelişimi Seçmeli 3 0 8
9 HAS7010 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Seçmeli 3 0 8
10 HAS7011 Temel Halk Sağlığı Seçmeli 3 0 8
11 HAS7012 Çocuk Sağlığı Seçmeli 3 0 8
12 HAS7013 Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına Giriş Seçmeli 3 0 8
13 HAS7014 Kadın Sağlığı Seçmeli 3 0 8
14 HAS7015 Tıp için Sosyal Bilimler Seçmeli 3 0 8
15 HAS7017 Sağlık Demografisi Seçmeli 3 0 8
16 HAS7018 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlaması Seçmeli 3 0 8
17 HAS7019 Toplum Beslenmesine Giriş Seçmeli 3 0 8
18 HAS7020 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi Seçmeli 3 0 8
19 HAS7021 Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 8
20 HAS7023 Sağlık Mevzuatı Seçmeli 3 0 8
21 HAS7025 Yaşlı Sağlığı Seçmeli 3 0 8
22 HAS7026 Çevre Sağlığı Seçmeli 3 0 8
23 HAS7027 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Seçmeli 3 0 8
24 HAS7028 Halk Sağlığı ve Engellilik Seçmeli 3 0 8
25 SGBE7013 Biyoistatistik ve Araştırma Tekniklerine Giriş Seçmeli 3 0 8
26 SGBE7016 Niteliksel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
2. Dönem > HAS-S5,6,7-YL Seçimlik Ders - 5-6-7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HAS7002 Sağlık Hizmetlerinin Planlanması Seçmeli 3 0 8
2 HAS7003 Sağlık Yönetimi Seçmeli 3 0 8
3 HAS7004 Sosyal Tıp Seçmeli 3 0 8
4 HAS7005 Aile Planlaması Danışmanlığı ve Geri Dönüşümlü Yöntemlere Giriş Seçmeli 3 0 8
5 HAS7006 Sağlık Antropolojisi Seçmeli 3 0 8
6 HAS7007 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
7 HAS7008 Türkiye'de Sağlık Yönetimi Seçmeli 3 0 8
8 HAS7009 Tıbbın Tarihsel Gelişimi Seçmeli 3 0 8
9 HAS7010 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Seçmeli 3 0 8
10 HAS7011 Temel Halk Sağlığı Seçmeli 3 0 8
11 HAS7012 Çocuk Sağlığı Seçmeli 3 0 8
12 HAS7013 Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına Giriş Seçmeli 3 0 8
13 HAS7014 Kadın Sağlığı Seçmeli 3 0 8
14 HAS7015 Tıp için Sosyal Bilimler Seçmeli 3 0 8
15 HAS7017 Sağlık Demografisi Seçmeli 3 0 8
16 HAS7018 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlaması Seçmeli 3 0 8
17 HAS7019 Toplum Beslenmesine Giriş Seçmeli 3 0 8
18 HAS7020 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi Seçmeli 3 0 8
19 HAS7021 Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi Seçmeli 3 0 8
20 HAS7023 Sağlık Mevzuatı Seçmeli 3 0 8
21 HAS7025 Yaşlı Sağlığı Seçmeli 3 0 8
22 HAS7026 Çevre Sağlığı Seçmeli 3 0 8
23 HAS7027 İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Seçmeli 3 0 8
24 HAS7028 Halk Sağlığı ve Engellilik Seçmeli 3 0 8
25 SGBE7013 Biyoistatistik ve Araştırma Tekniklerine Giriş Seçmeli 3 0 8
26 SGBE7016 Niteliksel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 8

^