Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk DiliProgram Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.


Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.
Program Profili
Yüksek lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanır. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olacakları gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olur. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışır. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurur, yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ile ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri ana bilim dalında ilan edilir. Mazereti sebebiyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.


Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, eminenaskali@gmail.com, Dahili: 0216 347 96 41/ 1195; Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Anabilim dalı öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı (Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili), Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü akademik kadrosundan istifade eder.
Anabilim Dalı öğrencileri ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seminer odasından faydalanır. Ayrıca öğrenciler üniversitemizin kütüphanesinden, kantin, yemekhane ve dersliklerinden faydalanır.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
3 Mezunlar, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
4 Mezunlar, Türk Dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir.
5 Mezunlar, tarihi veya çağdaş Türk yazı dilleri (Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça, Çağatayca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.) metinlerini okuyabilir, yazabilir, tahlil edebilir ve kendi diline aktarabilir/çevirebilir.
6 Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini / birkaçını konuşabilir ve bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
7 Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Dili çalışmaları yapabilir.
8 Mezunlar, analiz yapabilir.
9 Mezunlar, sentez yapabilir.
10 Mezunlar, dil verileri uygulamaları, özellikle de sözlükyazımı (leksikografi) çalışmaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
11 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
12 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
13 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
14 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 3 0 28
Toplam 3 0 28
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 3 0 28
2 TRD7000 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 3 2 32
Seçmeli
1. Dönem > TRD-S1..4-YL Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD7001 Çağdaş Dilbiliminin Temel Kavram ve İlkeleri Seçmeli 3 0 7
2 TRD7002 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Seçmeli 3 0 7
3 TRD7003 Türkçedeki İlk Çeviri Eserlerin Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
4 TRD7004 Türk Dili Tarihi ve Lehçe Sınıflandırmaları Seçmeli 3 0 7
5 TRD7005 Dil İçi Çeviri Seçmeli 3 0 7
6 TRD7006 Türk Dilinin Temel Kaynakları Seçmeli 3 0 7
7 TRD7007 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
8 TRD7008 Türkoloji Araştırmaları Seçmeli 3 0 7
9 TRD7009 Türk Yazı Sistemleri Seçmeli 3 0 7
10 TRD7011 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 7
11 TRD7013 Türkolojiye Giriş Seçmeli 3 0 7
12 TRD7021 Orta Türkçe Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
13 TRD7022 Yeni Türkçe Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
14 TRD7023 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
15 TRD7024 Harezm - Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
16 TRD7025 Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
17 TRD7026 Kıpçak Türkçesi Sözlük İncelemeleri Seçmeli 3 0 7
18 TRD7027 Köktürk Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
19 TRD7028 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
20 TRD7029 Yenisey Yazıtları ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
21 TRD7030 Uygur Mani Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
22 TRD7031 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
23 TRD7032 Eski Anadolu Türkçesi Destan ve Menkıbe Metinleri Seçmeli 3 0 7
24 TRD7033 Tarihi Türkçe Tıp Metinleri Seçmeli 3 0 7
25 TRD7034 Osmanlı Türkçesi Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
26 TRD7035 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
27 TRD7036 Türkçenin Eş zamanlı Dilbilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi Seçmeli 3 0 7
28 TRD7037 Türkçenin Eş Zamanlı Dilbilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimi Seçmeli 3 0 7
29 TRD7041 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
30 TRD7042 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
31 TRD7043 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
32 TRD7044 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
33 TRD7045 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
34 TRD7046 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
35 TRD7047 Çağdaş Türk Lehçeleri: Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
36 TRD7048 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
37 TRD7049 Çağdaş Türk Lehçeleri: Uygur - Karluk Grubu Seçmeli 3 0 7
38 TRD7050 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Uygur - Karluk Grubu Seçmeli 3 0 7
39 TRD7061 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Seçmeli 3 0 7
40 TRD7062 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Seçmeli 3 0 7
41 TRD7063 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Seçmeli 3 0 7
42 TRD7064 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Seçmeli 3 0 7
43 TRD7065 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Seçmeli 3 0 7
44 TRD7066 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Seçmeli 3 0 7
2. Dönem > TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD7001 Çağdaş Dilbiliminin Temel Kavram ve İlkeleri Seçmeli 3 0 7
2 TRD7002 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Seçmeli 3 0 7
3 TRD7003 Türkçedeki İlk Çeviri Eserlerin Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
4 TRD7004 Türk Dili Tarihi ve Lehçe Sınıflandırmaları Seçmeli 3 0 7
5 TRD7005 Dil İçi Çeviri Seçmeli 3 0 7
6 TRD7006 Türk Dilinin Temel Kaynakları Seçmeli 3 0 7
7 TRD7007 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
8 TRD7008 Türkoloji Araştırmaları Seçmeli 3 0 7
9 TRD7009 Türk Yazı Sistemleri Seçmeli 3 0 7
10 TRD7011 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 7
11 TRD7013 Türkolojiye Giriş Seçmeli 3 0 7
12 TRD7021 Orta Türkçe Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
13 TRD7022 Yeni Türkçe Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
14 TRD7023 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
15 TRD7024 Harezm - Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
16 TRD7025 Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
17 TRD7026 Kıpçak Türkçesi Sözlük İncelemeleri Seçmeli 3 0 7
18 TRD7027 Köktürk Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
19 TRD7028 Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
20 TRD7029 Yenisey Yazıtları ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
21 TRD7030 Uygur Mani Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
22 TRD7031 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
23 TRD7032 Eski Anadolu Türkçesi Destan ve Menkıbe Metinleri Seçmeli 3 0 7
24 TRD7033 Tarihi Türkçe Tıp Metinleri Seçmeli 3 0 7
25 TRD7034 Osmanlı Türkçesi Metinleri ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
26 TRD7035 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
27 TRD7036 Türkçenin Eş zamanlı Dilbilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi Seçmeli 3 0 7
28 TRD7037 Türkçenin Eş Zamanlı Dilbilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimi Seçmeli 3 0 7
29 TRD7041 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
30 TRD7042 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
31 TRD7043 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
32 TRD7044 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
33 TRD7045 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
34 TRD7046 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
35 TRD7047 Çağdaş Türk Lehçeleri: Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
36 TRD7048 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
37 TRD7049 Çağdaş Türk Lehçeleri: Uygur - Karluk Grubu Seçmeli 3 0 7
38 TRD7050 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Uygur - Karluk Grubu Seçmeli 3 0 7
39 TRD7061 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Seçmeli 3 0 7
40 TRD7062 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Seçmeli 3 0 7
41 TRD7063 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Seçmeli 3 0 7
42 TRD7064 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Seçmeli 3 0 7
43 TRD7065 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Seçmeli 3 0 7
44 TRD7066 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Seçmeli 3 0 7

^