Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı - Türk DiliProgram Tanımları ^
Kuruluş
Türk Dili Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.


Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.
Program Profili
Yüksek lisans eğitimi en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır. Bu süre 1 yıl ders, 1 yıl tez ve 1 yıl ek süre olarak kullanılır. Bir yıllık ek süre derslerde başarısızlık halinde derslerin bir kez tekrarı için kullanır. Bu durumda tez aşamasında herhangi bir ek süre verilmez.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olacakları gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olur. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışır. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, ALES sınavında geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurur, yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ile ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri ana bilim dalında ilan edilir. Mazereti sebebiyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.


Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Emine Gürsoy NASKALİ, eminenaskali@gmail.com, Dahili: 0216 347 96 41/ 1195; Adres: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul
Bölüm Olanakları
Anabilim dalı öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı (Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili), Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü akademik kadrosundan istifade eder.
Anabilim Dalı öğrencileri ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yer alan Seminer odasından faydalanır. Ayrıca öğrenciler üniversitemizin kütüphanesinden, kantin, yemekhane ve dersliklerinden faydalanır.
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
2 Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
3 Mezunlar, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
4 Mezunlar, Türk Dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir.
5 Mezunlar, tarihi veya çağdaş Türk yazı dilleri (Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça, Çağatayca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.) metinlerini okuyabilir, yazabilir, tahlil edebilir ve kendi diline aktarabilir/çevirebilir.
6 Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini / birkaçını konuşabilir ve bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
7 Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Dili çalışmaları yapabilir.
8 Mezunlar, analiz yapabilir.
9 Mezunlar, sentez yapabilir.
10 Mezunlar, dil verileri uygulamaları, özellikle de sözlükyazımı (leksikografi) çalışmaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
11 Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
12 Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
13 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
14 Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 3 0 28
Toplam 3 0 28
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 3 0 28
2 TRD700 Seminer Zorunlu 0 2 4
Toplam 3 2 32
Seçmeli
1. Dönem > TRD-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD709 Dil İçi Çeviri Seçmeli 3 0 7
2 TRD710 Türkoloji Araştırmaları Seçmeli 3 0 7
3 TRD719 Türkolojiye Giriş Seçmeli 3 0 7
4 TRD720 Harezm-Kıpçak Sahası Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
5 TRD721 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimsel Ses Bilimi, Biçim Bilimi Seçmeli 3 0 7
6 TRD722 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi, Leksem Bilimi Seçmeli 3 0 7
7 TRD723 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Seçmeli 3 0 7
8 TRD724 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Seçmeli 3 0 7
9 TRD725 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Seçmeli 3 0 7
10 TRD726 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Seçmeli 3 0 7
11 TRD727 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Seçmeli 3 0 7
12 TRD728 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Seçmeli 3 0 7
13 TRD729 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
14 TRD730 Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
15 TRD731 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
16 TRD732 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Seçmeli 3 0 7
17 TRD733 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
18 TRD734 13-16. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
19 TRD735 11-13. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
20 TRD736 Türk Dilinin Temel Kaynakları Seçmeli 3 0 7
21 TRD737 Türklerin Kullandıkları Alfabeler Seçmeli 3 0 7
22 TRD738 Türk Dili Tarihi ve Sınıflandırması Seçmeli 3 0 7
23 TRD739 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
24 TRD740 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
25 TRD741 Klasik Çağatayca Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
26 TRD742 Türkiye Türkçesi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
27 TRD743 Taşa Yazılı Göktürk Metinleri Seçmeli 3 0 7
28 TRD744 Kıpçak Türkçesi Kaynakları ve Sözlük İncelemeleri Seçmeli 3 0 7
29 TRD745 Yenisey Yazıtları Seçmeli 3 0 7
30 TRD746 Klasik Çağatayca Sonrası Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
31 TRD747 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 7
32 TRD750 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 7
33 TRD764 Anadolu Sahası Destan Metinleri Seçmeli 3 0 7
34 TRD767 16-17. yy. Anadolu Sahası Metinleri Seçmeli 3 0 7
35 TRD768 Uygur Mani Metinleri Seçmeli 3 0 7
36 TRD769 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
37 TRD770 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
38 TRD771 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
39 TRD772 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
40 TRD773 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kuzey Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
41 TRD774 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kuzey Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
42 TRD775 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 7
43 TRD776 Uygur Budist Metinleri Seçmeli 3 0 7
44 TRD777 Çeviri Metinlerin Dili Seçmeli 3 0 7
45 TRD779 Çağdaş Türk Lehçeleri: Güney Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
46 TRD780 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Güney Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
47 TRD785 Çağdaş Türk Lehçeleri: Karluk-Uygur Grubu Seçmeli 3 0 7
48 TRD786 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Karluk-Uygur Grubu Seçmeli 3 0 7
2. Dönem > TRD-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TRD709 Dil İçi Çeviri Seçmeli 3 0 7
2 TRD710 Türkoloji Araştırmaları Seçmeli 3 0 7
3 TRD719 Türkolojiye Giriş Seçmeli 3 0 7
4 TRD720 Harezm-Kıpçak Sahası Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
5 TRD721 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Ses Bilimi, Biçim Bilimsel Ses Bilimi, Biçim Bilimi Seçmeli 3 0 7
6 TRD722 Türkiye Türkçesi Eş Zamanlı Dil Bilgisi: Biçim Bilimi, Söz Dizimi, Leksem Bilimi Seçmeli 3 0 7
7 TRD723 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça I Seçmeli 3 0 7
8 TRD724 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Arapça II Seçmeli 3 0 7
9 TRD725 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça I Seçmeli 3 0 7
10 TRD726 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Farsça II Seçmeli 3 0 7
11 TRD727 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça I Seçmeli 3 0 7
12 TRD728 Türkolojinin Araştırma Dilleri: Rusça II Seçmeli 3 0 7
13 TRD729 Oğuz Yazı Dili Tarihi ve Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
14 TRD730 Azerbaycan Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
15 TRD731 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
16 TRD732 Tarihsel ve Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi: Yapı Bilgisi Seçmeli 3 0 7
17 TRD733 Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
18 TRD734 13-16. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
19 TRD735 11-13. yy. Türkçesi Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
20 TRD736 Türk Dilinin Temel Kaynakları Seçmeli 3 0 7
21 TRD737 Türklerin Kullandıkları Alfabeler Seçmeli 3 0 7
22 TRD738 Türk Dili Tarihi ve Sınıflandırması Seçmeli 3 0 7
23 TRD739 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
24 TRD740 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kıpçak Grubu Seçmeli 3 0 7
25 TRD741 Klasik Çağatayca Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
26 TRD742 Türkiye Türkçesi: Ses Bilgisi Seçmeli 3 0 7
27 TRD743 Taşa Yazılı Göktürk Metinleri Seçmeli 3 0 7
28 TRD744 Kıpçak Türkçesi Kaynakları ve Sözlük İncelemeleri Seçmeli 3 0 7
29 TRD745 Yenisey Yazıtları Seçmeli 3 0 7
30 TRD746 Klasik Çağatayca Sonrası Dil Özellikleri Seçmeli 3 0 7
31 TRD747 Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 7
32 TRD750 Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 7
33 TRD764 Anadolu Sahası Destan Metinleri Seçmeli 3 0 7
34 TRD767 16-17. yy. Anadolu Sahası Metinleri Seçmeli 3 0 7
35 TRD768 Uygur Mani Metinleri Seçmeli 3 0 7
36 TRD769 Çağdaş Türk Lehçeleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
37 TRD770 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Bulgar Grubu Seçmeli 3 0 7
38 TRD771 Çağdaş Türk Lehçeleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
39 TRD772 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Oğuz Grubu Seçmeli 3 0 7
40 TRD773 Çağdaş Türk Lehçeleri: Kuzey Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
41 TRD774 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Kuzey Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
42 TRD775 Türkolojide Veri Değerlendirmesi Seçmeli 3 0 7
43 TRD776 Uygur Budist Metinleri Seçmeli 3 0 7
44 TRD777 Çeviri Metinlerin Dili Seçmeli 3 0 7
45 TRD779 Çağdaş Türk Lehçeleri: Güney Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
46 TRD780 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Güney Sibirya Grubu Seçmeli 3 0 7
47 TRD785 Çağdaş Türk Lehçeleri: Karluk-Uygur Grubu Seçmeli 3 0 7
48 TRD786 Çağdaş Türk Lehçeleri Metinleri: Karluk-Uygur Grubu Seçmeli 3 0 7

^