Lisans Programları
Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme Enformatiği (Almanca)Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Almanca İşletme Enfomatiği Bölümleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 21.03.1991 tarihli milletlerarası anlaşmaya dayanılarak, DAAD (Alman Akademik Mübadele Teşkilatı) ve Marmara Üniversitesi iş birliği ile 1991 yılında kurulmuştur. Bölümümüz, küresel gelişmeye katkıda bulunabilecek, gelecek yönelimli düşünebilecek, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilecek ve aldıkları çok kültürlü eğitim aracılığıyla Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilecek öğrencilerin yetiştirilmesini hedeflemiştir. Öğrencilerin eğitiminde üniversite ve sanayi arasındaki sıkı iş birliği önemli rol oynamakta, böylelikle öğrenciler bilim ve sanayi arasında köprü oluşturabilmektedir.
Kazanılan Derece
Lisans Diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiye'de veya yurt dışında herhangi bir üniversitede İşletme Enformatiği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş için başvuru yapma hakları vardır. Yurt dışında okuyan öğrencilerin bu hakkı kazanabilmesi için üniversitelerinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tanınması gerekmektedir. Ancak, bölümün her sınıf için belirli sayıda yatay geçiş kontenjanı bulunmaktadır. Yatay geçişe hak kazanıp kazanılamayacağı bölüm kuruluna bağlıdır ve bölümün açılan kontenjanları doldurma mecburiyeti yoktur. Aranan şart ise geçişi yapılmak istenen sınıfa kadarki öğrencinin üniversitesinde aldığı tüm dersleri başarılı bir derece ile geçmiş olmaktır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenim; 1-2 yıllık yabancı dil hazırlığı, 4 yıllık lisans öğrenimi ve 2 yıllık yüksek lisans öğrenimi olmak üzere farklı bölümlerde yürütülmektedir. Ön koşullu dersler mevcuttur. 1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Einführung in Wirtschaftsinformatik" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Algorithmen, Datenstrukturen, Datenmodellierung" dersinin ön koşullu dersidir. Ayrıca,1. Sınıf 1. Dönem dersi olan "Wirtshaftsdeutsch I" dersi, 1. Sınıf, 2. Dönem dersi olan "Wirtschaftsdeutsch II" dersinin ön koşullu dersidir. Öğrenciler son sene bitirme ödevi yazmakla yükümlüdürler. Bitirme ödevi olmayan öğrenci diploma alamaz.
Program Profili
Almanca İşletme Enformatiği Bölümünde enformatik ve işletme eğitimi birbiriyle bağlantılı olarak verilmektedir. İşletme Enformatiği bilim dalı, işletmelerdeki iş problemlerine teknolojik ve sistematik çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, enformasyon sistemleri ile bağlantılı olarak veri tabanı, yazılım, donanım bilgi ve uygulama yöntemleri, programlamanın temelleri, yazılım geliştirme ve ileri düzeyde matematik ve sayısal yöntemler konularında eğitim verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları başta Almanya sermayeli büyük ölçekli işletmeler olmak üzere, bilgi teknolojileri bölümlerinde istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari olarak 60 puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile mülakat değerlendirme usulleri, başvuru için adaylardan istenen diğer belgeler ve bu belgelerin başarı notuna etkileri, asgari başarı notu, adayların girebilecekleri yabancı dil sınavları ve söz konusu sınavların sonucunda adaylarda aranacak yabancı dil bilgisi asgari puanı, ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve bu konular bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümde sınavlar vize ve final olarak yapılmaktadır. Notlamada ise Bağıl Değerleme Sistemi (BDS) kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
M.Ü. önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Yücel Yılmaz
yucelyilmaz@marmara.edu.tr

AKTS/DS Koordinatörü: Araş. Gör. Pınar Kaya
pinar.kaya@marmara.edu.tr

Adres: Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Ressam Namık İsmail Sokak No: 1 Bahçelievler-Istanbul


Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 80 bilgisayarlı bir adet bilgisayar laboratuvarı ve kablosuz internet imkanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, eğitimleri boyunca tüm ders notlarına ve bölüm ile ilgili duyurulara bölüm web sitesi üzerinden erişme imkanına sahiptir. Bölüm öğrencilerinin öğretim üyeleri ile yapacakları araştırmalara tahsis edilmiş özel bir araştırma merkezi mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Matematik ve istatistik bilgilerini işletme enformatiği problemlerine uygular.
2 Temel işletme bilgilerini kazanmış olur.
3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar.
4 Yabancı dil becerisi kazanır veya arttırır.
5 Programlama becerisi kazanır ve farklı uygulamalar geliştirebilir.
6 Temel iktisat ve ekonomi bilgisi kazanır.
7 Hukuki bilgileri işletme enformatiği alanında kullanır.
8 Veri tabanı tasarlar ve uygulama becerisine sahip olur.
9 Multimedya ve web uygulama ve programlaması becerisi kazanır.
10 Yazılım geliştirme sürecinin uygulanması ve yönetimi yetkinliğini kazanır.
11 Donanım ve işletim sistemlerinin kullanılması ve optimizasyonu yetkinliğini kazanır.
12 İşletme süreçlerinin farklı yöntemlerle analizi ve modellemesi, yönetim optimizasyonu becerisi kazanır.
13 İşletme karar modellemesi ve karar destek sistemlerinin analiz ve modellemesi becerisi kazanır.
14 Standart yazılım uygulamalarını kullanır, kurumsal kaynak planlama sistemleri, işletme uygulama sistemleri, uzman sistemler konularında bilgi sahibi olur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
3 BCHH1005 Buchführung Zorunlu 4 0 4
4 BWL1001 Einführung in ABWL Zorunlu 4 0 3
5 MATH1111 Mathematik - Analysis Zorunlu 4 0 4
6 VWL1001 Einführung in die Volkswirtshaftslehre Zorunlu 4 0 4
7 WI1001 Einführung in die WI Zorunlu 4 1 6
8 YDA1011 Wirtschaftsdeutsch I Zorunlu 4 0 3
9 WI-W1 Wahlfach - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 30 1 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MATH1112 Linear Algebra und Diskrete Mathematik Zorunlu 4 0 5
2 PROD1002 Produktions und Materialwirtschaft Zorunlu 4 0 4
3 RCHT1002 Einführung in das Recht & Zivilrecht Zorunlu 4 0 4
4 WI1002 Algorithmen, Datenstrukturen, Datenmodellierung Zorunlu 4 1 5
5 YDA1012 Wirtschaftsdeutsch II Zorunlu 4 0 3
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
8 WI-W2 Wahlfach - 2 Seçmeli 2 0 2
9 WI-U Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 4 0 3
Toplam 30 1 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI-W3 Wahlfach - 3 Seçmeli 2 0 3
2 MRK2011 Marketing Zorunlu 4 0 4
3 RCHT2001 IT-Recht Zorunlu 2 0 2
4 STAT2001 Einführung in die Statistik Zorunlu 4 0 5
5 WI2005 Mensch Maschine Interaktion Zorunlu 4 0 4
6 YDA2011 Wirtschaftsdeutsch III Zorunlu 4 0 3
7 WI2001 Einführung in die Datenbanken Zorunlu 4 1 5
8 BCHH2003 Kostenrechnung Zorunlu 4 0 4
Toplam 28 1 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FNCE2002 Finanzierung und Investition Zorunlu 4 0 5
2 STAT2002 Statistik für Wirtschaftsinformatiker Zorunlu 4 0 5
3 WI2002 Einführung in die Softwareentwicklung Zorunlu 4 0 5
4 WI2004 Rechnerarchitekturen, Betriebssysteme und Rechnernetze Zorunlu 4 0 6
5 WI2006 Einführung in die Programmierung Zorunlu 4 0 6
6 YDA2012 Wirtschaftsdeutsch IV Zorunlu 4 0 3
Toplam 24 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT3001 Organisation und Planung Zorunlu 2 0 2
2 MGT3035 Innovationsmanagement Zorunlu 2 0 3
3 QTDS3001 Operations Research Zorunlu 4 0 5
4 WI3001 Prozessmodellierung Zorunlu 4 0 5
5 WI3005 Objektorientierte Softwareentwicklung Zorunlu 4 1 5
6 WI-W4..5 Wahlfach - 4..5 Seçmeli 4 0 10
Toplam 20 1 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PROD3012 Logistik Zorunlu 4 0 8
2 WI3006 Management von IT - Projekten Zorunlu 4 0 8
3 WI3004 Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Zorunlu 2 0 6
4 WI-W6 Wahlfach - 6 Seçmeli 4 0 8
Toplam 14 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 QTDS4001 Simulation Zorunlu 2 0 5
2 SWP120 Sozialdienst Zorunlu 0 2 1
3 WI4001 Data Mining und Wissensentdeckung Zorunlu 4 0 12
4 WI4005 Betriebliche Anwendungssysteme Zorunlu 4 0 12
Toplam 10 2 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI4002 Entscheidungsunterstützungsysteme Zorunlu 4 0 6
2 WI4004 WIFO - Projekt Zorunlu 2 0 12
3 WI-W7..8 Wahlfach - 7..8 Seçmeli 4 0 12
Toplam 10 0 30
Seçmeli
1. Dönem > WI-W1 Wahlfach - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS1015 Schöne Künste I Seçmeli 2 0 2
2 KSS1017 Schachspiel I Seçmeli 2 0 2
3 KSS1019 Business English I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > WI-W2 Wahlfach - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS1016 Schöne Künste II Seçmeli 2 0 2
2 KSS1018 Schachspiel II Seçmeli 2 0 2
3 KSS1020 Business English II Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > WI-U Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
2 WI1032 Theoretische Informatik Seçmeli 4 0 3
3 WI1034 E-Ticaret Seçmeli 4 0 3
3. Dönem > WI-W3 Wahlfach - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI2031 Bilim Felsefesi ve Tarihi Seçmeli 2 0 3
2 WI2033 Informatik & Kultur Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > WI-W4..5 Wahlfach - 4..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI3031 Archeoinformatik Seçmeli 4 0 5
2 WI3033 Bioinformatik Seçmeli 4 0 5
3 WI3035 Medieninformatik Seçmeli 4 0 5
4 WI3037 Medizinische Informatik Seçmeli 4 0 5
5 WI3039 Sportinformatik Seçmeli 4 0 5
6 WI3041 It-Sicherheit Seçmeli 4 0 5
7 WI3043 Business Intelligence Seçmeli 4 0 5
6. Dönem > WI-W6 Wahlfach - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI3008 Ausgewaehlte Themen der WI Seçmeli 4 0 8
2 WI3010 Selected Topics of BI Seçmeli 4 0 8
8. Dönem > WI-W7..8 Wahlfach - 7..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI4006 Spezielle Themen der WI - ERP-Systeme Seçmeli 4 0 6
2 WI4008 Spezielle Themen der WI - E-Business Seçmeli 4 0 6
3 WI4010 Special Topics of BI I Seçmeli 4 0 6
4 WI4012 Special Topics of BI II Seçmeli 4 0 6

^